21. riadne Valné zhromaždenie

Z Á P I S

 

z 21. riadneho valného zhromaždenia Podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR, ktoré sa konalo 13. apríla 2012 v Piešťanoch

Prítomní: podľa prezenčnej listiny založenej na sekretariáte zväzu

PROGRAM:
1. Prezentácia 12,00 – 13,00 hod.
2. Otvorenie    13,00 hod.                          
3. Voľba  pracovných komisií
4. Správa predstavenstva o činnosti zväzu za uplynulé obdobie a návrh činnosti na rok 2012 vrátane rozpočtov
5. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia a o plnení uznesení
6. Správa mandátovej komisie
7. Ukončenie členstva niektorým členom
8. Prijatie nových členov
9. Úprava stanov zväzu
10.Schválenie výšky členského príspevku
11.Prestávka – občerstvenie
12.Voľby členov predstavenstva a dozornej rady
13.Diskusia
14.Vyhlásenie výsledkov volieb
15.Schválenie uznesení
16. Záver

Rokovanie sa začalo v stanovenom čase o 13,00. Podľa prezentácie bolo prítomných 23 členov, ktorí disponovali 166 hlasovacími bodmi.

PRIEBEH  ROKOVANIA

k 2. bodu
Rokovanie otvoril a viedol predseda predstavenstva Ing.Čulen, ktorý privítal prítomných členov zväzu i pozvaných hostí medzi ktorými boli:

podpredseda SPPK Ing. D. Janíček
predseda predstavenstva Cechu PCRZS Ing. V. Gottschall
 
k 3. bodu

V ďalšej časti rokovania valné zhromaždenie zvolilo tri pracovné komisie: mandátovú, volebnú a návrhovú.  Ing. Čulen  predložil  plénu návrh  predstavenstva na zloženie jednotlivých pracovných komisií.

Mandátová komisia

Ing. Kviatkovský  Emil, Ekvia, Nitra
Ing. Tajnaiová Helena, PZ pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR
3.   Ing. Duchovičová  Helena, COOP Jednota Nitra
Volebná komisia

 Ing. Valenta  Peter, Topec, Topoľčany
 Kovačová Dana, PEKASTROJ Slovakia s.r.o.  Nitra
Ing. Lopúchová Tatiana, Senické a skalické pekárne, Senica
Návrhová komisia

Ing. Moravčík Slavomír, Lippek k.p. Liptovský Mikuláš
Korytko Roman, Zeelandia, Košice
Samuhelová Michaela, Trenpek , Trenčín
Z pléna neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy a zloženie komisii bolo schválené všetkými hlasmi.

k  4. bodu
Správu  predstavenstva o činnosti zväzu za uplynulé obdobie a návrh činnosti na rok 2012 vrátane rozpočtov predniesol výkonný riaditeľ Ing.Sabo. V správe boli uvedené  aktivity zväzu od posledného VZ, ktoré sa konalo 4. mája 2011 a návrh hlavných smerov činnosti pre rok 2012.. Zároveň správa obsahovala výsledky hospodárenia zväzu za rok 2011 a návrh finančného rozpočtu na rok 2012.

k  5.  bodu
Správu dozornej rady o kontrole hospodárenia a o plnení uznesení predniesol predseda dozornej rady Ing.Valenta. V správe sa konštatuje, že pri kontrole finančných dokladov sa nezistili nedostatky v evidencii resp. chybné zaúčtovanie.

k 6. bodu
Ing. Tajnaiová predniesla správu mandátovej komisie v ktorej konštatovala, že na rokovaní sa prezentovalo 166 hlasov (kvórum 141 hlasov) z celkových 281 hlasov, čo predstavuje 
59,07 % a teda valné zhromaždenie je uznášania schopné.

k 7. bodu
Výkonný riaditeľ navrhol ukončiť členstvo tým členom, ktorí o ukončenie požiadali a tým členom, ktorí z rôznych dôvodov prestali podnikať a neprejavili záujem o zotrvanie v zväze a tiež  aj členom , ktorí si dlhodobo neplnia svoje povinnosti. Zoznam členov, ktorým bolo ukončené členstvo je uložený na sekretariáte zväzu.

k bodu 8
Od posledného  valného zhromaždenia požiadalo o členstvo v našom zväze 6 subjektov. K prijatiu nových členov neboli vznesené žiadne pripomienky. Zoznam nových členov je uložený na sekretariáte zväzu.

k 9.bodu
Návrh na zmenu stanov uviedol predseda predstavenstva Ing. Čulen. Zmena sa týka  stanovenia počtu hlasovacích bodov podľa počtu zamestnancov (§ 7), povinnosti uhradiť členský príspevok  vo vzťahu k právu voliť a byť volený (§ 8) a rozšírenia počtu členov predstavenstva z 5 na 7 (§ 17). Návrh je uložený na sekretariáte zväzu a bude zapracovaný do stanov.

k 10. bodu
Návrh na výšku členského príspevku v roku 2012 predniesol predseda dozornej rady Ing. Valenta.  Výška príspevku sa odvíja od počtu zamestnaných pracovníkov a pohybuje sa od 100  do 5 000 eur. Pre školy a individuálnych  členov je príspevok 20 eur. Návrh je uložený na sekretariáte zväzu. Faktúry na uhradenie príspevku budú vystavené podľa tohto návrhu.

k  bodu 11 a 12
Voľbu členov predstavenstva a dozornej rady viedol Ing. Valenta. Oboznámil prítomných s volebným poriadkom a predstavil navrhnutých kandidátov. Z pléna nebol podaný žiadny doplňujúci návrh. Zároveň s voľbami bola vyhlásená prestávka na občerstvenie.

k bodu 13
V diskusii vystúpili nasledovní členovia a hostia:
–  M. Vyšovská 
Pozdravila rokovanie zväzu ako členka predstavenstva   východoslovenského cechu a informovala o zmene predsedu Cechu. Novým predsedom bol zvolený pán Bohuslav Slavkovský.
– Ing. Janíček
Informoval o aktivitách SPPK a ÚPS týkajúcich sa zvyšovania zastúpenia slovenských  výrobkov v obchodnej sieti, organizačnej štruktúre SPPK a Únie potravinárov Slovenska i o spolupráci s našim zväzom.
– Ing. Szemes
Pripomenul ďalšie spoločné aktivity a informoval o priebehu veľtrhu Europain 2012 i o účasti na zasadnutí UIB.
– Ing. Gottschall
Pozdravil rokovanie ako predseda predstavenstva Cechu PCRZS. Ocenil dosiahnuté výsledky zväzu i rozvíjajúcu sa spoluprácu, v rámci ktorej pozval členov zväzu na 6. ročník Športových hier pekárov a cukrárov.
– Ing. Čulen
Navrhol ako spoločnú aktivitu zväzu a cechov  účasť na akciách v rámci Svetového dňa  chleba a zorganizovanie slovenského Dňa chleba.
– Ing. Valenta a Ing. Sabo
Predniesli návrh na zmenu názvu zväzu a na nové logo. Nový názov zväzu by mal byť:
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.
– J. Oremus
Zastupovanie Slovenska v orgánoch UIB je finančne náročné. Navrhol vytvoriť fond, z ktorého by bolo možné našim zástupcom pri týchto cestách prispieť.

k 14.bodu

Výsledky volieb za volebnú komisiu vyhlásil Ing. Valenta
Do predstavenstva boli zvolení (v zátvorke počet hlasov):
1. Ing. Slavomír Moravčík (144)
2. Ing. Milan Čulen (143)
3. Ing. Peter Tomko (142)
4. Ing. Augustín Dobiš (142)
5. Ján. Ihriský (142)
6. Ing. Peter Valenta (141)
7. Ing. Milan Rusina (105)

Do dozornej rady boli zvolení (v zátvorke počet hlasov):

Ing. Tatiana Lopúchová (142)
Dana Kováčová (140)
Mária Vyšovská  (110)
k 15. bodu
Návrh uznesení predniesol Ing. Moravčík.  K jednotlivým bodom uznesenia neboli vznesené pripomienky ani žiadne pozmeňujúce návrhy. O uznesení sa hlasovalo ako o celku. Za prijatie uznesenia sa vyslovili  prítomní účastníci s počtom 166 hlasov. Hlasovania sa nikto nezdržal a nikto nebol proti prijatiu uznesenia. 
Ing. Moravčík konštatoval, že navrhované uznesenie bolo prijaté, bude  uložené na sekretariáte zväzu, tvorí prílohu zápisu z rokovania VZ a je uložené na sekretariáte PZPCC.

k 16. bodu

V závere predseda predstavenstva Ing. Čulen poďakoval všetkým účastníkom za aktívny prístup i podporu. Novozvoleným čelenom predstavenstva a dozornej zaželal veľa tvorivých síl a zároveň poďakoval za vykonanú prácu odstupujúcim členom. Vyslovil presvedčenie, že aj pod novým vedením bude obroda zväzu úspešne pokračovať.  Týmto rokovanie 21. riadneho  valného zhromaždenia ukončil.

Zapísali:
Ing. Sabo, Ing. Tajnaiová

Overil:
Ing. Čulen

Prílohou k zápisu je uznesenie z 21 VZ.