PRIHLÁŠKA
do Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov

Firma

Štatutárny zástupca

Po vyplnení prihlášky bude odoslaná elektronicky na mailovú adresu zväzu a na zadanú mailovú adresu člena. Túto prihlášku je potrebné následne vytlačiť, podpísať a zaslať na korešpondenčnú adresu zväzu. 

Výška členských príspevkov pre rok 2021 Výška členských príspevkov pre rok 2021

Ročné členské pre kalendárny rok stanovuje valné zhromaždenie zväzu.

Prihláška do zväzu fo formáte Word

Príhláška do zväzu Príhláška do zväzu