PRIHLÁŠKA
do Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov

Firma

Štatutárny zástupca

Ročné členské pre kalendárny rok stanovuje valné zhromaždenie zväzu a závisí od počtu výrobných zamestnancov.