Stanovy

Podnikateľský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR

S T A N O V Y
podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR

 Február - 2006

ČASŤ I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Názov a sídlo Zväzu
Názov: Podnikateľský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR

§ 2
Účel Zväzu
1.         Podnikateľský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov SR so sídlom v
Bratislave je dobrovoľným spoločenstvom fyzických osôb, akciových, štátnych, družstevných, súkromných podnikov, či regionálnych spoločenstiev výrobcov.


Hlavným účelom Zväzu je presadzovanie oprávnených záujmov
podnikateľských subjektov v pekárskom, cestovinárskom a cukrárskom odbore voči vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej správy, odborovým orgánom – zamestnaneckej reprezentácii, hlavným odberateľským a dodávateľským subjektom.


§ 3
Predmet činnosti
1.         Zväz obhajuje, podnikateľské, ekonomické, sociálne a spoločenské záujmy 
svojich členov. Presadzuje rozvoj a obhajuje postavenie svojich členov  v podmienkach trhového hospodárstva. Podporuje slobodné podnikanie na základe rovnosti všetkých druhov vlastníctva. Činnosť zväzu sa riadi zásadami dobrovoľnosti a demokracie.

_ _ 2.         Činnosť  Zväzu sa sústreďuje najmä na:


súčinnosť Zväzu s partnerskými orgánmi a organizáciami,
uplatňovanie záujmov členov voči vonkajším subjektom (Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo financií, Úrad predsedníctva vlády, Hospodárska rada vlády a ďalším, v otázkach finančných, cenových, normotvorných, zahranično - obchodnej činnosti, sociálnych, odštátňovania a privatizácie a ďalších dôležitých hospodárskych okruhov),
prehĺbenie spolupráce s partnerskými zväzmi a ostatnými partnerskými organizáciami,
plnenie funkcie konzultačného a informačného centra pre členov Zväzu v oblasti technologickej, technickej, výrobnej, ekonomickej, organizačnej, právnej, v zahraničných stykoch a pod.,
doplnkové podnikateľské aktivity presahujúce možnosti jednotlivých členov, prevážne slúžiace len členským subjektom,  ako vydávanie odborného časopisu - novín, stavovskej ročenky a odborných publikácií, vrátane inzercie v nich,
organizuje súťaže zručnosti v odboroch pekár, cestovinár, cukrár, spolupracuje s SOU-P, strednými odbornými a vysokými školami, hlavne v oblasti zvyšovania odbornosti a praktických poznatkov, organizuje možnosti pre rekvalifikáciu členov,
rokuje s Odborovým zväzom potravinárov SR, v súlade so Zákonom o Kolektívnom vyjednávaní o pracovno–právnych a sociálno – ekonomických vzťahoch, v zastúpení členov Podnikateľského zväzu. V spolupráci s Odborovým zväzom sa vyjadruje napr. k Vyššej kolektívnej zmluve, nočnej práci, nadčasovej práci, zamestnávaní mladistvých, k rizikovým pracoviskám a pod.
Pre zvýšenie technickej, technologickej a ekonomickej úrovne členov Zväzu
organizuje inštruktáže, školenia, informatívne a konzultačné porady, odborné stáže tuzemské i zahraničné, podľa potreby i tzv. Dni novej techniky.

Vyvíja činnosť zameranú na podporu drobného a živnostenského podnikania,
            od praktickej pomoci jednotlivcom až po ustanovovanie regionálnych    
            spoločenstiev (podľa územného členenia).

Vystupuje v zastúpení členských subjektov ako kolektívny člen v širších 
            podnikateľských zväzoch.

ČASŤ II.
Č L E N S T V O

§ 4
Vznik členstva


Členom Zväzu sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba (štátna či družstevná organizácia, akciová spoločnosť, súkromný podnik a regionálne spoločenstvo drobných výrobcov ako skupinový člen), ktorá súvisí s predmetom činnosti Zväzu a zaoberá sa pekárskou, cestovinárskou a cukrárskou výrobou, či činnosťou s tým súvisiacou, ako výroby a dodávky strojno – technologických zariadení a ich servis, výroba a dodávky zlepšujúcich prípravkov, surovín, materiálov. Členmi sa tiež môžu stať zástupcovia výchovných a vzdelávacích zariadení z príbuzných potravinárskych odborov.
Záujemcovia o členstvo v Podnikateľskom zväze musia predložiť písomnú prihlášku, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom, prípadne jeho zástupcom (zákonným alebo štatutárnym). Súčasne s prihláškou uhradiť zápisné a ročný členský príspevok Zväzu vo výške určenej pre každý rok Valným zhromaždením.
Organy Zväzu sú povinné uchádzačovi o členstvo oznámiť kladné či záporné stanovisko do 30 – ich dní odo dňa prejednania jeho prihlášky v predstavenstve.
Právo odmietnuť prihlášku má Predstavenstvo zväzu a Valné zhromaždenie. Proti rozhodnutiu Predstavenstva zväzu o odmietnutí sa možno odvolať do 15 – ich dní po doručení k najbližšiemu Valnému zhromaždeniu. Proti rozhodnutiu Valného zhromaždenia sa nie je možné odvolať.
Každý člen Zväzu má svoje evidenčné číslo. Pre zákonného či štatutárneho zástupcu člena vydáva Zväz legitimáciu na meno, ktoré slúži aj ako mandát pri hlasovaní na Valnom zhromaždení.
 
§ 4a
Čestné členstvo vo Zväze


Čestným členom Zväzu sa môže stať len fyzická osoba, ktorá sa zaslúžila svojou celoživotnou prácou o rozvoj pekárskeho, cestovinárskeho a  cukrárskeho odboru.
Čestného člena navrhuje Predstavenstvo zväzu (aj na návrh členov) a schvaľuje Valné zhromaždenie.
Čestné členstvo vylučuje platenie členských príspevkov v akejkoľvek výške.
Čestný člen Zväzu má právo zúčastňovať sa zdarma všetkých odborných akcii organizovaných zväzom a používať všetkých výhod riadneho člena.
Čestné členstvo je doživotné a môže byť ukončené len na prianie čestného člena, jeho vystúpením.
K čestnému členstvu prislúcha diplom a odznak čestného člena.
 
§ 5
Zánik členstva


Členstvo zaniká:

vystúpením
vylúčením
zánikom právnickej osoby
smrťou fyzickej osoby
Dobrovoľné vystúpenie zo Zväzu je treba urobiť písomnou formou.
Vylúčenie člena môže byť vykonané ak:
sa člen previní proti Stanovám,
ak člen podniká kroky, ktoré poškodzujú záujmy alebo vážnosť Zväzu.
Vylúčenie sa uskutoční na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Predstavenstvo svoje rozhodnutie musí zdôvodniť a doručiť vylúčenému. Do konečného rozhodnutia dozornej rady o odvolaní, sa vylúčený člen nesmie zúčastniť žiadneho zhromaždenia Zväzu a ani nemôže vykonávať žiadnu funkciu v orgánoch Zväzu.

Ak dôjde k zániku členstva právnickej osoby, či úmrtím fyzickej osoby, môžu nástupcovia zanikajúcich práv do 3 – och mesiacov od skutočnosti, ktorá tento stav spôsobila, podaním prihlášky vstúpiť do Zväzu a nadobudnúť práva a povinnosti predchodcu.


§ 6
Nároky pri zániku členstva


Pri zániku členstva dôjde do 2 – och mesiacov, po ukončení kalendárneho roka k vyúčtovaniu a vysporiadaniu vzájomných práv a záväzkov.
Vylúčení členovia majú nárok na podiel z vlastníctva Zväzu, po úhrade škody, ktorá Zväzu v dôsledku ich jednania vznikla.
 


ČASŤ III.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZVÄZU
§ 7
Práva členov ZväzuKaždý člen má právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia.
Každý člen má jeden hlasovací bod bez ohľadu na výšku tržby, pokiaľ táto je do 10 miliónov, platí to i pre učilištia, školy, dodávateľov základných prostriedkov, surovín a pod. Za každých ďalších 10 miliónov tržieb vykázaných za predchádzajúci rok, obdrží ďalší hlasovací bod.
Každý člen, ktorý si plní svoje členské povinnosti má právo voliť a byť volený, vyjadrovať sa k jednaniu funkcionárov a pracovníkov Zväzu, podávať návrhy, alebo klásť dotazy. Fyzické osoby môžu hlasovacie právo využívať osobne, alebo ho previesť písomným zmocnením na iných členov Zväzu. Právnické osoby sú zastúpené svojim štatutárnym zástupcom alebo písomne splnomocneným zástupcom.
Každý člen má právo sa podieľať na výhodách poskytovaných členom, využívať zariadenia Zväzu podľa Stanov a záverov zväzových orgánov.
 
§ 8
Povinnosti členov


Dodržiavať Stanovy, uznesenia a opatrenia Valného zhromaždenia a Predstavenstva.
Zložiť ročný členský príspevok Zväzu vo výške určenej pre každý rok Valným zhromaždením, na základe predpokladaného rozsahu činnosti a návrhu rozpočtu predloženého Predstavenstvom zväzu. Kľúč pre stanovenie podielu jednotlivých členov schváli Valné zhromaždenie.
Členovia Zväzu sú povinní rešpektovať rozhodnutia výkonných organov Zväzu, opatrení a dohôd podniknutých v rámci činnosti Zväzu a chrániť záujmy Zväzu.
 
ČASŤ IV.
ORGANIZÁCIA ZVÄZU
§ 9
Orgány Zväzu


Orgánmi Zväzu sú:


Valné zhromaždenie
Predstavenstvo
Predsedníctvo
dozorná rada
predseda
sekretariát vedený výkonným riaditeľom.


§ 10
Valné zhromaždenie


Najvyšším orgánom Zväzu je Valné zhromaždenie, na ktorom členovia uplatňujú svoje práva riadiť záležitosti Zväzu a kontrolovať jeho činnosť.
Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne.
Valné zhromaždenie musí byť zvolané ak požiada o to písomne tretina všetkých členov Zväzu, dozorná rada alebo Predstavenstvo.
Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
voľba členov Predstavenstva, dozornej rady, prípadne ich odvolanie
schválenie Stanov, ich zmien a doplnkov
rozpustenie Zväzu
schválenie organizačného poriadku, prípadne ďalších záväzných smerníc, potrebných pre riadnu činnosť Zväzu a jeho orgánov
konečné rozhodnutie o prijatí a vylúčení člena.
 
§ 11
Zvolávanie Valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie musí byť zvolané aspoň 30 dní dopredu. Pozvánka musí obsahovať:
názov a sídlo Zväzu
termín a miesto konania Valného zhromaždenia
program rokovania Valného zhromaždenia
podmienky Stanov pre  výkon hlasovacieho práva.
 
§ 12
Program rokovania Valného zhromaždeniaProgram rokovania Valného zhromaždenia určuje zvolávajúci, t.j. Predstavenstvo (na základe požiadaviek členov Zväzu, alebo z vlastného popudu), alebo dozorná rada. Zvolávajúci je povinný podať v záležitostiach navrhnutých do programu rokovania Valného zhromaždenia potrebné informácie najneskôr 8 dní pred dňom konania Valného zhromaždenia každému členovi, ktorý o to včas požiada.
Na program rokovania je potrebné zaradiť všetky žiadosti, ktoré podáva Predstavenstvo alebo dozorná rada.
Závery k iným problémom rokovania ako k tým, ktoré boli na program rokovania predložené nie je prípustné, ale na každom Valnom zhromaždení je možné sa dohodnúť o zvolaní mimoriadneho Valného zhromaždenia.
 
§ 13
Vedenie rokovania Valného zhromaždeniaČlenovia Zväzu prítomní na Valnom zhromaždení sa zapisujú do prezenčnej listiny v ktorej musí byť uvedený obchodný názov (resp. meno) člena, meno štatutárneho zástupcu, alebo zmocnenca, jeho sídlo (bydlisko) a evidenčné číslo.
Zasadnutie Valného zhromaždenia riadi predseda Zväzu alebo iný člen na návrh Predstavenstva, schválený na Valnom zhromaždení.
Platnosť prezenčnej listiny a vyhotoveného zápisu zo zasadnutia, potvrdzuje svojim podpisom predseda Zväzu a ďalší člen Predstavenstva alebo výkonný riaditeľ.
Zasadnutie Valného zhromaždenia včítane spracovania zápisu, sčítanie hlasov a všetkých ďalších organizačných náležitosti zaisťuje výkonný riaditeľ so sekretariátom.
Zo zasadnutia Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje:
názov a sídlo Zväzu
miesto a čas konania Valného zhromaždenia
dôležitejšie udalosti o priebehu Valného zhromaždenia a vyslovené prehlásenia. Písomné podania a prehlásenia sa pripájajú k zápisu
rozhodnutie Valného zhromaždenia s uvedením počtu hlasov „pre“ a „proti“ a počet nehlasujúcich
protesty členov Zväzu, člena Predstavenstva alebo dozornej rady proti niektorému rozhodnutiu, pokiaľ protestujúci o to požiada
ďalšie skutočnosti a závery, vyplývajúce z rokovania Valného zhromaždenia
Výkonný riaditeľ je povinný zabezpečiť vyhotovenie zápisu do 30 dní odo dňa ukončenia Valného zhromaždenia a rozoslať jednotlivým členom.
Spolu s oznámením o zvolaní Valného zhromaždenia a prezenčnou listinou sa uchovávajú v archíve sekretariátu Zväzu po celý čas jeho trvania.
Ktorýkoľvek člen Zväzu môže požiadať Predstavenstvo o vydanie výpisu zo záznamu alebo o kópiu záznamu z Valného zhromaždenia.
 
§ 14
Spôsobilosť Valného zhromaždenia k uznášaniu


Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná najmenej polovica hlasov členov v zmysle §7 ods.2.
Ak nie je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné, je nutné zvolať druhé Valné zhromaždenie, po uplynutí minimálne 30 minút, s nezmeneným programom rokovania, ktoré je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 33% hlasov členov, členskej základne. Prípadné ďalšie zvolanie Valného zhromaždenia je nutné zabezpečiť v rozmedzí 30 dní s nezmeneným programom rokovania.
 
§ 15
Spôsob rozhodovania Valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením. O jeho prijatí musí rozhodnúť nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov
Záverečné rozhodnutie o rozpustení Zväzu je právoplatné ak sa Valného zhromaždenia zúčastnilo minimálne 2/3 členov Zväzu a pre rozpustenie sa vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných.
Hlasovanie na Valnom zhromaždení sa vykonáva zdvihnutím ruky – aklamačne, pokiaľ Valné zhromaždenie pre ten ktorý prípad nerozhodne inak.
 
§ 16
Voľby


Valné zhromaždenie volí:
Predstavenstvo zväzu
dozornú radu zväzu.
Príprava a priebeh volieb sa riadi volebným poriadkom Zväzu
Voľby nadobúdajú právnu účinnosť prehlásením zvoleného, že funkciu prijíma.
 
§ 17
Predstavenstvo


Predstavenstvo volí Valné zhromaždenie z členov Zväzu na obdobie troch rokov, pokiaľ rozhodnutím Valného zhromaždenia nie je ustanovené inak.
Predstavenstvo Zväzu sa skladá z 11 členov s hlasom rozhodujúcim. Predstavenstvo volí zo svojho stredu predsedu a dvoch podpredsedov.
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Zväzu. Voči tretím osobám a pred inými orgánmi zväz zastupuje predseda zväzu alebo Predstavenstvom poverený člen Predstavenstva. Predstavenstvo vytvára a riadi organizáciu práce Zväzu a vykonáva zamestnávateľské práva. Ukladá výkonnému riaditeľovi úlohy a kontroluje ich plnenie.
V priebehu volebného obdobia môže byť člen Predstavenstva odvolaný, prípadne vylúčený z Predstavenstva na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Na miesto odvolaného (vylúčeného) člena predstavenstva môže byť kooptovaný a na najbližšom Valnom zhromaždení potvrdený nový člen Predstavenstva.
Zmocnenie členov Predstavenstva sa vykonáva protokolom z Valného zhromaždenia.
Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej 1x za dva mesiace. Predstavenstvo môže byť zvolané aj z podnetu dozornej rady, ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.
Za vypracovanie ročnej situačnej správy o činnosti a hospodárení Zväzu, pre Valné zhromaždenie zodpovedá výkonný riaditeľ.
 
§ 17a
P r e d s e d n í c t v o

Predsedníctvo tvoria: predseda a 2 podpredsedovia Predstavenstva a predseda 
dozornej rady.

Predsedníctvo sa schádza podľa potreby v období medzi jednotlivými zasadnutiami Predstavenstva a v neodkladných záležitostiach jedná a rozhoduje v mene Predstavenstva zväzu. Takéto rozhodnutia predsedníctva musia byť následne  schválené na najbližšom zasadnutí Predstavenstva zväzu.
Predsedníctvo zväzu je uznášaniaschopné, ak sú prítomní najmenej 3 zo 4 členov.
O záveroch rokovania predsedníctva sa vyhotovuje zápis, ktorí obdržia všetci členovia Predstavenstva a dozornej rady.


§ 18
Spôsobilosť Predstavenstva k uznášaniu


Predstavenstvo je uznášaniaschopné ak je prítomných najmenej 6 z 11- ich členov.
Pre prijatie rozhodnutia sa vyžaduje vždy súhlas najmenej 6 členov Predstavenstva.
O záveroch rokovania sa spisuje záznam – protokol, ktorý podpisuje predseda a výkonný riaditeľ.
 
§ 19
Pôsobnosť Predstavenstva


Predstavenstvo zabezpečuje plnenie uznesení z Valného zhromaždenia a pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a činnosti Zväzu.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Zväzu, pokiaľ nie sú zverené Valnému zhromaždeniu.
Predstavenstvo menuje výkonného riaditeľa a spolu s ním spolurozhoduje o obsadení sekretariátu.
Predstavenstvo prostredníctvom sekretariátu pripravuje a zvoláva Valné zhromaždenie.
K účasti na schôdzi Predstavenstva môžu byť prizvaní i ďalší členovia Zväzu. Prizvaní členovia majú poradný hlas.
 
§ 20
Odmeňovanie členov PredstavenstvaČlenovia Predstavenstva sú za svoju činnosť odmeňovaní v závislosti od aktivity a účasti na práci Predstavenstva, resp. iných orgánov Zväzu, ďalej od vlastnej aktivity ako aj výšky vynaložených nákladov pre túto činnosť. Odmena je skutočná a jej výšku schvaľuje dozorná rada.
 
§ 21
Výkonná činnosť Zväzu


Výkonným orgánom Predstavenstva je sekretariát, ktorý:
pripravuje podklady pre rokovanie Predstavenstva a Valné zhromaždenie,
informuje o úlohách členov Zväzu,
kontroluje splnenie úloh,
vypracováva potrebné podklady pre rokovania s vonkajšími subjektami a pod.
Sekretariát je riadený výkonným riaditeľom.

Pracovníci sekretariátu sú zamestnancami Zväzu. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Zväzu sa riadia Zákonníkom práce.
Počet pracovníkov sekretariátu, ich materiálno technické vybavenie a ďalšie náležitosti súvisiace s prevádzkou vrátane rozpočtu, schvaľuje Valné zhromaždenie na návrh predsedu Zväzu.
Pokiaľ bude Zväz zabezpečovať inú činnosť (napr. obchodnú, poradenskú a pod.), bude zriadený samostatný útvar. Rozsah tejto činnosti bude stanovený Valným zhromaždením.


§ 22
Dozorná rada


Dozorná rada Zväzu má troch členov
Členov dozornej rady volí Valné zhromaždenie z členov Zväzu. Za člena dozornej rady nesmie byť zvolený člen Predstavenstva alebo zamestnanec Zväzu. Členovia dozornej rady volia zo svojho stredu predsedu dozornej rady.
Dozorná rada sa volí na tri roky, pokiaľ rozhodnutím Valného zhromaždenia nie je ustanovené inak.
Dozorná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Rokovanie zvoláva cestou sekretariátu predseda, prípadne menovaný zástupca.
Dozorná rada kontroluje celú činnosť Zväzu, je nezávislá na orgánoch Zväzu a je zodpovedná iba Valnému zhromaždeniu. O svojej činnosti vedie evidenciu.
Dozorná rada je povinná kontrolovať ročnú účtovnú uzávierku Zväzu a podávať o výsledku kontroly každý rok správu Valnému zhromaždeniu. K revízii môže použiť externých pracovníkov alebo organizácie.
Dozorná rada má právo zvolať Valné zhromaždenie ak to vyžaduje záujem Zväzu.
Predseda dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa rokovania Predstavenstva.
Dozorná rada vykonáva svoje práva spoločne alebo so svojimi jednotlivými členmi. Vykonávanie kontroly môže dozorná rada i natrvalo rozdeliť medzi svojich jednotlivých členov. Rozdelením kontrolných činnosti však nie je dotknutá zodpovednosť člena dozornej rady ani jeho právo vykonávať ďalšie kontrolné činnosti.
Členovia dozornej rady sú za svoju činnosť odmeňovaní v závislosti od aktivity a účasti na práci dozornej rady, resp. iných orgánov Podnikateľského zväzu, ako aj od výšky vynaložených nákladov pre túto činnosť.
 
§ 23
Predseda Zväzu


Predstavenstvo zo svojich  radov volí predsedu, ktorý sa stáva predsedom Zväzu. Predseda Zväzu:
riadi rokovania Predstavenstva a zabezpečuje plnenie jeho uznesení,
organizuje a riadi bežnú činnosť Zväzu prostredníctvom výkonného aparátu,
je oprávnený jednať menom Zväzu vo všetkých záležitostiach,
zodpovedá sa zo svojej činnosti Valnému zhromaždeniu a Predstavenstvu.
Predsedu zastupuje v dobe jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov, alebo výkonný riaditeľ.
Predsedu a podpredsedov môže odvolať Valné zhromaždenie.
 
§ 24
Rozhodcovská komisia


Rozhodcovské konanie vo Zväze vykonáva dozorná rada v súlade s obecne platnými právnymi predpismi.
 
ČASŤ V.
EVIDENCIA, USTANOVENIA PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ§ 25
Evidencia


Všetka evidencia Zväzu sa vedie v súlade so záväznými právnymi normami platnými na území SR.
Hospodársky a účtovný rok Zväzu je totožný s rokom kalendárnym.
Uzávierku účtov za každý rok predkladá výkonný riaditeľ zväzu Predstavenstvu a dozornej rade, ktorá vykonáva príslušnú kontrolu. O výsledku kontroly predkladá dozorná rada správu Valnému zhromaždeniu.
Tvorbu a použitie prostriedkov upravia samostatné pravidlá, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie.
 
§ 26
Likvidácia Zväzu


V prípade zrušenia Zväzu likvidáciu vykonajú členovia likvidačnej komisie, ktorú menuje Valné zhromaždenie, v súlade s platnými zákonnými predpismi.

§ 27
Zmeny a doplnky Stanov


Zmeny a doplnky Stanov schvaľuje na návrh Predstavenstva Valné zhromaždenie.

§ 28
Zásady hospodárenia


Hospodárenie Zväzu sa riadi platnými právnymi predpismi, rozpočtom schváleným Valným zhromaždením, i vlastnými pravidlami hospodárenia. Činnosť Zväzu je financovaná: z členských príspevkov individuálnych a kolektívnych členov, zo zápisného členov výnosmi za poskytované služby najmä pre vonkajšie subjekty, dotáciami, subvenciami a darmi od vonkajších a čl. subjektov, podielom výnosov z akcií, ktoré Zväz usporiada Finančné prostriedky budú používané najmä na vybudovanie materiálno – technickej a informačnej základne Zväzu, na mzdy a odmeny výkonného aparátu a pod., v súlade so Smernicami hospodárenia.
 
§ 29
Registrácia Stanov


Stanovy, ktoré boli schválené a prijaté na Valnom zhromaždení Zväzu dňa 16.2.1991 boli naposledy doplnené dňa 10.2.2006 a tak sú registrované na MV SR.
Týmto sa rušia pôvodné stanovy občianskeho združenia Podnikateľský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v Slovenskej republike registrované dňa 4.3.1991 pod č.VVS/1-900/90-3574 v znení neskorších zmien.


 
Ing. R u s i n a  Milan v. r.
predseda
Podnikateľského zväzu


            Za správnosť: Ing. Semančák