Stanovy

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v SR

 05. október 2020

ČASŤ I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Názov a sídlo zväzu
Názov: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v SRSídlo: Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

Článok 2
Účel zväzu
1.         Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v SR so sídlom v Bratislave je dobrovoľným spoločenstvom fyzických osôb, akciových, štátnych, družstevných, súkromných podnikov či regionálnych spoločenstiev výrobcov.
Hlavným účelom zväzu je presadzovanie oprávnených záujmov podnikateľských subjektov v pekárskom, cestovinárskom a cukrárskom odbore voči vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej správy, odborovým orgánom –zamestnaneckej reprezentácii, hlavným odberateľským a dodávateľským subjektom.

Článok 3
Predmet činnosti
1.        Zväz obhajuje podnikateľské, ekonomické, sociálne a spoločenské záujmy 
svojich členov. Presadzuje rozvoj a obhajuje postavenie svojich členov  v podmienkach trhového hospodárstva. Podporuje slobodné podnikanie na základe rovnosti všetkých druhov vlastníctva. Činnosť zväzu sa riadi zásadami dobrovoľnosti a demokracie.

2.       Činnosť  zväzu sa sústreďuje najmä na:
- súčinnosť zväzu s partnerskými orgánmi a organizáciami,
- uplatňovanie záujmov členov voči vonkajším subjektom (ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo financií, úrad predsedníctva vlády, hospodárska rada vlády a ďalším v otázkach finančných, cenových, normotvorných, zahranično- obchodnej činnosti, sociálnych a ďalších dôležitých hospodárskych okruhov),
- prehĺbenie spolupráce s partnerskými zväzmi a ostatnými partnerskými organizáciami,
- plnenie funkcie konzultačného a informačného centra pre členov zväzu v oblasti technologickej, technickej, výrobnej, ekonomickej, organizačnej, právnej, v zahraničných stykoch a pod.,
- doplnkové podnikateľské aktivity presahujúce možnosti jednotlivých členov, prevažne slúžiace len členským subjektom,- organizovanie súťaží zručnosti v odboroch pekár, cestovinár, cukrár,- spoluprácu s odbornými školami, hlavne v oblasti zvyšovania odbornosti a praktických poznatkov,- organizovanie možností pre rekvalifikáciu členov,
- rokovanie s Odborovým zväzom potravinárov SR v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní,- organizovanie inštruktáží, školení, informatívnych a konzultačných porád, odborných stáží,
- vyvíjanie činností zameraných na podporu podnikania,vystupovanie v zastúpení členských subjektov ako kolektívny člen v širších  podnikateľských zväzoch.

ČASŤ II.
Č L E N S T V O
Článok 4
Vznik členstva
Členom zväzu sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej činnosť súvisí s predmetom činnosti zväzu a zaoberá sa pekárskou, cestovinárskou a cukrárskou výrobou, či činnosťou s tým súvisiacou, ako je okrem iného aj výroba a dodávky strojno-technologických zariadení a ich servis, výroba a dodávka zlepšujúcich prípravkov, surovín, materiálov. Členmi zväzu sa tiež môžu stať zástupcovia výchovných a vzdelávacích zariadení z príbuzných potravinárskych odborov.Členom zväzu sa tiež môže stať kolektívny (korporátny) člen. Kolektívny (korporátny) člen je združenie osôb s právnou subjektivitou, ktoré sa samo riadi, zväzok, spoločenstvo, záujmová organizácia, ktorého členovia sú samostatnými právnickými subjekmi, a ktorého činnosť súvisí s predmetom činnosti zväzu.
Záujemcovia o členstvo vo zväze musia predložiť písomnú prihlášku, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom, prípadne jeho zástupcom (zákonným alebo štatutárnym).
Orgány zväzu sú povinné uchádzačovi o členstvo oznámiť kladné či záporné stanovisko do 30 dní odo dňa prerokovania jeho prihlášky na valnom zhromaždení.
Valné zhromaždenie má právo odmietnuť prihlášku, pričom proti tomuto rozhodnutiu o odmietnutí nie je možné sa odvolať.Po schválení prihlášky je nový člen  povinný uhradiť ročný členský príspevok zväzu vo výške určenej pre každý rok valným zhromaždením.
 
Článok 4a
Čestné členstvo vo zväze


Čestným členom zväzu sa môže stať len fyzická osoba, ktorá sa zaslúžila svojou celoživotnou prácou o rozvoj pekárskeho, cestovinárskeho a  cukrárskeho odboru.
Čestného člena schvaľuje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva zväzu alebo na návrh jednotlivých členov.
Čestné členstvo vylučuje platenie členských príspevkov.
Čestný člen zväzu má právo zúčastňovať sa zdarma všetkých odborných akcií organizovaných zväzom a používať všetky výhody riadneho člena.
Čestné členstvo je doživotné a môže byť ukončené len na základe žiadosti čestného člena alebo jeho vystúpením zo zväzu. 
Článok 5
Zánik členstva


Členstvo vo zväze zaniká:
- vystúpením člena
- vylúčením člena
- zánikom právnickej osoby
- smrťou fyzickej osobyDobrovoľné vystúpenie zo zväzu je treba urobiť formou písomnej žiadosti.Vylúčenie člena môže byť vykonané ak:
- sa člen previní proti stanovám zväzu,
- ak člen podniká kroky, ktoré poškodzujú záujmy alebo vážnosť zväzu.
Vylúčenie sa uskutoční na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, na návrh predstavenstva. Predstavenstvo je, pred podaním návrhu valnému zhromaždeniu na vylúčenie člena povinné informovať o tomto zámere a jeho dôvode vylučovaného člena tak, aby mohol uplatniť právo vyjadriť sa k tomuto návrhu. Rozhodnutie musí byť zdôvodnené a následne do 30 dní doručené vylúčenému. Vylúčený člen nemôže vykonávať žiadnu funkciu v orgánoch zväzu.Článok 6
 Nároky po zániku členstva
Zväz má až po deň ukončenia členstva nárok na úhradu členského príspevku.

ČASŤ III.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZVÄZU
Článok 7
Práva členov zväzu


Každý člen má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení.Počet hlasovacích bodov pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych výrobcov sa stanovuje na základe výšky zaplateného členského príspevku, pričom jeho minimálna výška musí zodpovedať prepočítanej výške tržieb z predaja vlastných výrobkov a aktivácie za účtovné obdobie predchádzajúce poslednému valnému zhromaždeniu. Pri tomto výpočte sa berú údaje  dostupné a zverejnené na oficiálnych stránkach (napríklad Finstat). Výška členského príspevku na daný rok je stanovená na VZ SZPCC. Hlasovacie body sú určené ako 1 hlas za každých 100 EUR členského príspevku.Dodávatelia surovín a technológie, dodávatelia služieb a obchodné organizácie, ako aj kolektívni členovia, majú výšku členského príspevku na daný rok stanovenú VZ SZPCC. Hlasovacie body sú pre nich určené ako 1 hlas za každých 100 EUR členského príspevku.Školy, výskumné organizácie a individuálni členovia bez výroby tovaru, majú jeden hlasovací bod. Výšku ich členského príspevku na daný rok stanovuje valné zhromaždenie.Ročný členský príspevok je splatný do 31.mája príslušného roka. Člen, ktorému bol vyrubený členský príspevok vo výške nad 2000 EUR, má možnosť: - zvoliť si individuálny splátkový kalendár po mesiacoch, pričom členský príspevok musí byť uhradený v plnej výške najneskôr do 31.12. príslušného roka,- uhradiť členský príspevok rozdelený na polovicu v dvoch splátkach v termínoch do 31.mája a do 31.10. príslušného roka,  pričom členský príspevok musí byť uhradený v plnej výške najneskôr do 31.12. príslušného roka.Každý člen, ktorý si plní svoje členské povinnosti, má právo voliť a byť volený do štruktúr zväzu, vyjadrovať sa ku konaniu predstaviteľov a pracovníkov zväzu, podávať návrhy alebo klásť otázky. Fyzické osoby môžu svoje hlasovacie právo využívať osobne alebo písomným splnomocnením inej osoby. Právnické osoby sú zastúpené svojím štatutárnym zástupcom alebo písomne splnomocneným zástupcom.
Každý člen má právo podieľať sa na výhodách poskytovaných členom.Člen zväzu má právo voliť alebo byť volený, len ak má uhradený celý členský príspevok za posledné obdobie.Článok 8
Povinnosti členov


Dodržiavať stanovy zväzu, uznesenia valného zhromaždenia a predstavenstva zväzu.
Uhradiť ročný členský príspevok zväzu vo výške a termíne určenej pre každý rok valným zhromaždením.Členovia zväzu sú povinní rešpektovať rozhodnutia výkonných organov zväzu, opatrení a dohôd podniknutých v rámci činnosti zväzu a chrániť záujmy zväzu.Ak si člen voleného orgánu zväzu neuhradí v danom roku členský príspevok v termíne stanovenom VZ, má predstavenstvo alebo dozorná rada právo na jeho vylúčenie z daného orgánu, resp. nemôže v danom roku na VZ hlasovať.
 
ČASŤ IV.
ORGANIZÁCIA ZVÄZU
Článok 9
Orgány zväzu


Orgánmi Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov sú:
- valné zhromaždenie
- predstavenstvo
- dozorná rada
- predseda predstavenstva

Článok 10
Valné zhromaždenie


Najvyšším orgánom zväzu je valné zhromaždenie, na ktorom členovia uplatňujú svoje práva riadiť záležitosti zväzu a kontrolovať jeho činnosť.
Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne.
Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané najneskôr do 60 dní, ak o to písomne požiadajú členovia, ktorí majú minimálne 10 % počtu hlasov zo všetkých členov zväzu, dozorná rada alebo predstavenstvo. Zvolávajúci musia uviesť program a dôvod na zvolanie rokovania.
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:- schvaľovanie rozpočtu zväzu,- schvaľovanie výšky členských príspevkov,- schvaľovanie výročnej správy o činnosti zväzu a návrh činností,- schvaľovanie prijatia nových členov a ukončenie členstva,- schvaľovanie čerpania finančných prostriedkov zväzu,
- voľba členov predstavenstva, členov dozornej rady a predsedu dozornej rady,    prípadne ich odvolanie,
- schválenie stanov, ich zmien a doplnkov,
- rozpustenie zväzu,
- schválenie prípadných záväzných smerníc, potrebných pre činnosť zväzu a jeho orgánov,
- konečné rozhodnutie o prijatí a vylúčení člena.
 
Článok 11
Zvolávanie valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie musí byť zvolané aspoň 30 dní dopredu. Pozvánka musí byť zverejnená formou oznamu na webovej stránke zväzu a musí byť zároveň zaslaná na dostupnú e-mailovú adresu členov zväzu. Pozvánka musí obsahovať:
- názov a sídlo zväzu,
- termín a miesto konania valného zhromaždenia,
- program rokovania valného zhromaždenia,
- podmienky pre  výkon hlasovacieho práva.
 
Článok 12
Program rokovania valného zhromaždenia


Program rokovania valného zhromaždenia určuje predstavenstvo samostatne alebo na základe požiadaviek členov zväzu alebo dozorná rada. Zvolávajúci je povinný podať v záležitostiach navrhnutých do programu rokovania valného zhromaždenia potrebné informácie najneskôr 8 dní pred dňom konania valného zhromaždenia každému členovi, ktorý o to včas požiada.
Do programu rokovania valného zhromaždenia je potrebné zaradiť všetky body, ktoré podáva predstavenstvo alebo dozorná rada.
Na každom valnom zhromaždení je možné sa dohodnúť na zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia.
 
Článok 13
Vedenie rokovania valného zhromaždenia


Členovia zväzu prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do prezenčnej listiny, v ktorej musí byť uvedený obchodný názov, respektíve meno člena, meno štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenca, jeho sídlo alebo bydlisko.
Zasadnutie valného zhromaždenia riadi predseda predstavenstva alebo iný člen zväzu na návrh predstavenstva, schválený na valnom zhromaždení.
Platnosť prezenčnej listiny a vyhotoveného zápisu zo zasadnutia potvrdzuje svojím podpisom predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
Zasadnutie valného zhromaždenia, sčítanie hlasov a všetkých ďalších organizačných náležitosti zabezpečuje výkonný riaditeľ zväzu so sekretariátom.
Zo zasadnutia valného zhromaždenia vyhotovuje zapisovateľ zápis, ktorý obsahuje:
- názov a sídlo zväzu,
- miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- dôležitejšie udalosti z priebehu valného zhromaždenia a vyslovené prehlásenia,- písomné podania a prehlásenia ako prílohu k zápisu,
- rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením počtu hlasov „pre“ a „proti“ a počet nehlasujúcich,
- protesty členov zväzu, člena predstavenstva alebo dozornej rady proti niektorému rozhodnutiu, pokiaľ protestujúci o to požiada,
- ďalšie skutočnosti a závery, vyplývajúce z rokovania valného zhromaždenia.
Poverený zapisovateľ je povinný zabezpečiť vyhotovenie zápisu do 30 dní odo dňa ukončenia valného zhromaždenia a výkonný riaditeľ jeho rozoslanie jednotlivým členom.
Spolu s oznámením o zvolaní valného zhromaždenia a prezenčnou listinou sa zápis uchováva v archíve sekretariátu zväzu po celý čas jeho trvania.
Ktorýkoľvek člen zväzu môže požiadať predstavenstvo o vydanie zápisu z valného zhromaždenia alebo o jeho kópiu.
 
Článok 14
Spôsobilosť valného zhromaždenia k uznášaniu


Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná najmenej polovica hlasov členov v zmysle článku 7.
Ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, je nutné zvolať druhé valné zhromaždenie po uplynutí minimálne 30 minút, s nezmeneným programom rokovania. To je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 50 % hlasov členov členskej základne. Prípadné ďalšie zvolanie valného zhromaždenia je nutné zabezpečiť v rozmedzí 30 dní s nezmeneným programom rokovania.
 
Článok 15
Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia


Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením. O jeho prijatí musí rozhodnúť nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
Záverečné rozhodnutie o rozpustení zväzu je právoplatné, ak sa na valnom zhromaždení zúčastnili minimálne 2/3 členov zväzu a pre rozpustenie sa vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných.
Hlasovanie na valnom zhromaždení sa vykonáva zdvihnutím ruky – aklamačne, pokiaľ valné zhromaždenie pre ten ktorý prípad nerozhodne inak.
 
Článok 16
Voľby


Valné zhromaždenie volí:
- predstavenstvo zväzu
- dozornú radu zväzu
Príprava a priebeh volieb sa riadi volebným poriadkom zväzu.
Voľby nadobúdajú právnu účinnosť prehlásením zvoleného, že funkciu prijíma.
   Článok 17a
Predstavenstvo


Predstavenstvo volí valné zhromaždenie z členov zväzu na obdobie troch rokov, pokiaľ rozhodnutím valného zhromaždenia nie je ustanovené inak.
Predstavenstvo zväzu sa skladá z 8 volených členov zväzu a príslušného počtu zástupcov kolektívnych členov zväzu s hlasom rozhodujúcim.  Zástupca kolektívneho (korporátneho) člena zväzu musí byť členom predstavenstva, o zvyšných 8 členoch predstavenstva rozhoduje svojím hlasovaním valné zhromaždenie.Nomináciu zástupcu kolektívneho (korporátneho) člena predstavenstva zväzu navrhuje predstavenstvo alebo valné zhromaždenie kolektívneho (korporátneho) zväzu. Po tomto návrhu ho odsúhlasí VZ Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov za člena predstavenstva na nasledujúce funkčné obdobie.Predstavenstvo zväzu je uznášaniaschopné, ak sú prítomní najmenej 6 členovia predstavenstva.Pre prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas najmenej 6 členov predstavenstva.
O záveroch rokovania sa spisuje záznam – protokol, ktorý podpisuje predseda predstavenstva.V prípade rovnosti počtu hlasov je hlas predsedu predstavenstva rozhodujúci a počíta sa za dvojnásobok. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva je rozhodujúci hlas podpredsedu predstavenstva. Predstavenstvo na prvom zasadnutí po valnom zhromaždení, na ktorom sa uskutočnili voľby, volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Voľba predsedu a podpredsedu sa vykoná tak, že pri hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov. Pre platnosť hlasovania musí byť prítomných minimálne 6 hlasujúcich členov predstavenstva, pričom navrhovaný kandidát nehlasuje. Pri rovnosti počtu hlasov sa voľba predsedu a podpredsedu opakuje.
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom zväzu. Voči tretím osobám a pred inými orgánmi zväz zastupuje predseda predstavenstva alebo predstavenstvom poverený člen predstavenstva. Predstavenstvo vytvára a riadi organizáciu práce zväzu a vykonáva zamestnávateľské práva.Ukladá výkonnému riaditeľovi úlohy a kontroluje ich plnenie.
V priebehu volebného obdobia môže byť člen predstavenstva odvolaný, prípadne vylúčený z predstavenstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Na miesto odvolaného (vylúčeného) člena predstavenstva môže byť na valnom zhromaždení schválený nový člen predstavenstva.
Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však 5x do roka.  Predstavenstvo môže byť zvolané aj z podnetu dozornej rady, ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov. Článok 17bHLASOVANIE PER ROLLAMPredstavenstvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia hlasovaním per rollam.Hlasovanie per rollam sa koná tak, že predseda predstavenstva alebo iná ním poverená osoba zašle všetkým členom predstavenstva návrh rozhodnutia na vyjadrenie súhlasu spolu s oznámením lehoty, v ktorej majú členovia predstavenstva vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s návrhom.Lehota na vyjadrenie súhlasu s návrhom rozhodnutia nesmie byť kratšia ako tri (3) pracovné dni od doručenia návrhu rozhodnutia. Vyjadrenie súhlasu člena predstavenstva je platné, ak ho odošle najneskôr v posledný deň lehoty.Pokiaľ sa člen predstavenstva k návrhu rozhodnutia nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa za to, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí. Na vyjadrenie súhlasu odoslané po uplynutí lehoty sa neprihliada.Predkladanie návrhu rozhodnutia, ako aj vyjadrenie súhlasu sa deje výhradne písomne, spravidla prostredníctvom e-mailu, prípadne inou dohodnutou formou. Hlasovanie per rollam je prípustné vo všetkých záležitostiach patriacich do pôsobnosti predstavenstva. Na prijate platného rozhodnutia hlasovaním per rollam sa vyžaduje súhlasné stanovisko nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predstavenstva.
Článok 18
Pôsobnosť predstavenstva


Predstavenstvo zabezpečuje plnenie uznesení z valného zhromaždenia a pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a činnosti zväzu.
Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach zväzu, pokiaľ nie sú zverené valnému zhromaždeniu.
Predstavenstvo menuje výkonného riaditeľa a spolu s ním spolurozhoduje o obsadení sekretariátu.
Predstavenstvo prostredníctvom sekretariátu pripravuje a zvoláva valné zhromaždenie.
K účasti na schôdzi predstavenstva môžu byť prizvaní i ďalší členovia zväzu. Prizvaní členovia majú poradný hlas.
 Článok 19
Odmeňovanie členov
predstavenstva

Členovia predstavenstva môžu byť za svoju činnosť odmeňovaní v závislosti od aktivity a výšky vynaložených nákladov pre túto činnosť. Odmena je skutočná a jej výšku schvaľuje valné zhromaždenie.
 
Článok 20
Výkonná činnosť zväzu


Výkonným orgánom predstavenstva je sekretariát, ktorý:
- pripravuje podklady pre rokovanie predstavenstva a valného zhromaždenia,
- informuje o úlohách členov zväzu,
- kontroluje plnenie úloh,
- vypracováva potrebné podklady pre rokovania s vonkajšími subjektami a pod.
Sekretariát je riadený výkonným riaditeľom.
Pracovníci sekretariátu sú zamestnancami zväzu. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zväzu sa riadia Zákonníkom práce.
Počet pracovníkov sekretariátu, ich materiálno-technické vybavenie a ďalšie náležitosti súvisiace s prevádzkou vrátane rozpočtu, schvaľuje valné zhromaždenie na návrh predsedu zväzu.
Pokiaľ bude zväz zabezpečovať inú činnosť (napr. obchodnú, poradenskú a pod.), bude zriadený samostatný útvar. Rozsah tejto činnosti bude stanovený valným zhromaždením.

Článok 21
Dozorná rada


Dozorná rada zväzu má štyroch členov.
Členov dozornej rady a predsedu dozornej rady volí valné zhromaždenie z členov zväzu, pričom navrhovaný kandidát nehlasuje. Za člena dozornej rady nesmie byť zvolený člen predstavenstva alebo zamestnanec zväzu.
Dozorná rada sa volí na tri roky, pokiaľ rozhodnutím valného zhromaždenia nie je ustanovené inak.
Dozorná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Rokovanie zvoláva cestou sekretariátu predseda dozornej rady. Dozorná rada kontroluje celú činnosť zväzu, je nezávislá na orgánoch zväzu a zodpovedá sa iba valnému zhromaždeniu. O svojej činnosti vedie evidenciu.
Dozorná rada je povinná kontrolovať ročnú účtovnú uzávierku zväzu a podávať o výsledku kontroly každý rok správu valnému zhromaždeniu. K revízii môže použiť externých pracovníkov alebo organizácie.
Dozorná rada má právo zvolať valné zhromaždenie, ak to vyžaduje záujem zväzu.
Predseda dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa rokovania predstavenstva.
Dozorná rada vykonáva svoje práva spoločne alebo samostatne. Vykonávanie kontroly môže dozorná rada i natrvalo rozdeliť medzi svojich jednotlivých členov. Rozdelením kontrolných činnosti však nie je dotknutá zodpovednosť člena dozornej rady ani jeho právo vykonávať ďalšie kontrolné činnosti.
Členovia dozornej rady môžu byť za svoju činnosť odmeňovaní v závislosti od aktivity a výšky vynaložených nákladov pre túto činnosť. Odmena je skutočná a jej výšku schvaľuje valné zhromaždenie.
 
Článok 22
Predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov


Predstavenstvo zo svojich radov volí predsedu predstavenstva, ktorý sa stáva predsedom zväzu. Predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov:
- riadi rokovania predstavenstva a zabezpečuje plnenie jeho uznesení,
- organizuje a riadi bežnú činnosť zväzu prostredníctvom výkonného aparátu,
je oprávnený konať menom zväzu vo všetkých záležitostiach,
- zodpovedá sa zo svojej činnosti valnému zhromaždeniu a predstavenstvu.
Predsedu zastupuje v dobe jeho neprítomnosti podpredseda.
Predsedu a podpredsedu môže odvolať valné zhromaždenie.
 
Článok 23
Rozhodcovská komisia


Rozhodcovské konanie vo zväze vykonáva dozorná rada v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
ČASŤ V.
EVIDENCIA, USTANOVENIA PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ


Článok 24
Evidencia

Všetka evidencia zväzu sa vedie v súlade so záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
Hospodársky a účtovný rok zväzu je totožný s rokom kalendárnym.
Uzávierku účtov za každý rok predkladá predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov predstavenstvu a dozornej rade, ktorá vykonáva príslušnú kontrolu. O výsledku kontroly predkladá dozorná rada správu valnému zhromaždeniu.
Tvorbu a použitie prostriedkov upravia samostatné pravidlá, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie.
 
Článok 25
Likvidácia zväzu

V prípade zrušenia zväzu likvidáciu vykonajú členovia likvidačnej komisie, ktorú menuje valné zhromaždenie v súlade s platnými zákonnými predpismi.

Článok 26
Zmeny a doplnky stanov

Zmeny a doplnky stanov schvaľuje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.

Článok 27
Zásady hospodárenia

Hospodárenie zväzu sa riadi platnými právnymi predpismi, rozpočtom schváleným valným zhromaždením, i vlastnými pravidlami hospodárenia. Činnosť zväzu je financovaná: z členských príspevkov individuálnych a kolektívnych členov, výnosmi za poskytované služby najmä pre vonkajšie subjekty, dotáciami, subvenciami a darmi od vonkajších a členských subjektov, podielom výnosov z podujatí, ktoré zväz usporiada. Finančné prostriedky budú používané najmä na vybudovanie materiálno-technickej a informačnej základne zväzu, na mzdy a odmeny výkonného aparátu a pod., v súlade so smernicami hospodárenia.
 
Článok 28
Registrácia stanov

Stanovy, ktoré boli schválené a prijaté na valnom zhromaždení zväzu dňa 16.2.1991, boli naposledy doplnené dňa 20. 6. 2012 a tak sú registrované na MV SR.
Týmto sa rušia pôvodné stanovy občianskeho združenia Slovenský zväz pekárov, cukrárov a  cestovinárov v Slovenskej republike registrované dňa 4. 3.1991 pod č.VVS/1-900/90-3574 v znení neskorších zmien, schválením zmeny stanov dňa 05.10.2020.
Ing. Tatiana Lopúchová v. r.
predseda predstavenstva
Slovenského zväzu pekárov, cukrárov s cestovinárov


            Za správnosť: Ing. Tatiana Lopúchová v. r.