Účel zväzu

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov je dobrovoľným spoločenstvom fyzických osôb, akciových, štátnych, družstevných, súkromných podnikov, či regionálnych spoločenstiev výrobcov.

Hlavným účelom Zväzu je presadzovanie záujmov našich členov v pekárskom, cestovinárskom a cukrárskom odbore voči vonkajšiemu prostrediu, voči orgánom štátnej a miestnej správy, odborovým orgánom zamestnaneckej reprezentácii, hlavným odberateľským a dodávateľským subjektom.

Predmet činnosti

Zväz obhajuje podnikateľské, ekonomické, sociálne a spoločenské záujmy svojich členov. Presadzuje rozvoj a obhajuje postavenie svojich členov (členských organizácii) v podmienkach trhového hospodárstva. Podporuje slobodné podnikanie na základe rovnosti všetkých druhov vlastníctva. Činnosť Zväzu sa riadi zásadami dobrovoľnosti a demokracie.

Činnosť zväzu, sustreďuje sa na:

súčinnosť Zväzu s partnerskými orgánmi a organizáciami

uplatňovanie záujmov členov voči vonkajším subjektom, (Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo financií, Úrad predsedníctva vlády, Hospodárska rada vlády a ďalším) v otázkach finančných, cenových, normotvorných, zahranično obchodnej činnosti, sociálnych

prehĺbenie spolupráce s partnerskými zväzmi a ostatnými partnerskými organizáciami

plnenie funkcie konzultačného a informačného centra pre členov zväzu v oblasti technologickej, technickej, výrobnej, ekonomickej, organizačnej, právnej, v zahraničných stykoch a pod.

vlastné podnikateľské aktivity, presahujúce možnosti jednotlivých členov

organizuje súťaže zručnosti v odboroch pekár, cukrár, cestovinárov, spolupracuje s SOU-P, strednými odbornými a vysokými školami, hlavne v oblasti zvyšovania odbornosti a praktických poznatkov

rokuje s Odborovým zväzom potravinárov SR, v súlade so Zákonom o kolektívnom vyjednávaní o pracovno-právnych a sociálno-ekonomických vzťahoch, v zastúpení podnikateľských členov zväzu. V spolupráci s Odborovým zväzom sa vyjadruje k vyššej kolektívnej zmluve

pre zvýšenie technickej, technologickej, a ekonomickej úrovne členov Zväzu organizuje inštruktáže, školenia, a semináre

vystupuje v zastúpení členských subjektov ako kolektívny člen v širších podnikateľských zväzoch