Časté otázky a odpovede k Vyhláške MPRV SR č.24/2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

1.  Aké povinnosti prinesie vyhláškapre predajcov pečiva? Čo budú musieť označovať?

Ustanovenia § 3 ods. 4 a ods. 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách určujú označenie určitých výrobkov v mieste ponuky na predaj:
 - slovom „rozmrazené“ (nebalený pekársky výrobok, ktorý prevádzkovateľ v hotovom stave zmrazil ale spotrebiteľovi sa ponúka v rozmrazenom stave),  
- slovami „vyrobené dopečením z chladeného polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru“ (pekársky výrobok vyrábaný inde ako v pekárni dopečením z predpečeného chladeného alebo zmrazeného polotovaru).
Ustanovenie § 3 ods. 7 určuje označenie pre nebalený pekársky výrobok určený napredaj, kde ako informácia pre spotrebiteľa musí byť na dostupnom mieste uvedené  zloženie a členenie výrobku  podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1. Upozorňujeme, že okrem toho musia byť nebalené  pekárske výrobky označené ďalšími povinnými údajmi, ktoré vyplývajú z ustanovenia §14 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z.z. o označovaní potravín (napr. hmotnosť výrobku, alergény).

2.  Ako delí vyhláška jednotlivé druhy pečiva a teda akými „podnázvami"majú byť označené?

Vyhláška č. 24/2014Z.z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách podľa prílohyč. 1 tabuľky č. 1 vyhlášky začleňuje  pekárke  výrobky do skupín:
- chlieb,
- pečivo,
- ostatné pekárske výrobky.
Tieto skupiny sa ďalej členia na podskupiny  a to v  prípade pečiva na:
- bežné pečivo, 
- jemné pečivo, 
- trvanlivé pečivo. 
V prípadeo statných pekárskych výrobkov sú podskupinou napríklad strúhanka, suchár, tyčinky, parené výrobky. 
Všetky pekárske výrobky (balené aj nebalené) musia mať v názve uvedené ich začlenenie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 vyhlášky. Príklady názvov: „rožok bežné pečivo“, „vianočkaj emné pečivo“, „strúhanka, ostatný pekársky výrobok“, „chlieb ražný“. Ak sa doteraz uvádzal názov „Chlieb ražný“ je to v poriadku, nie je potrebné to prepisovať na názov „Pekársky výrobokchlieb ražný “.

3.  Ako bude v praxi vyzerať označovanie? V texte vyhlášky sa uvádza, že výrobky musia byť viditeľne označené. 

V praxi to bude vyzerať tak, že v blízkosti nebalených pekárskych výrobkov, vrátane výrobkov dopečených alebo rozmrazených budú viditeľne označené informácie pre spotrebiteľa či už na regáloch alebo iným vhodným spôsobom tak, aby tieto výrobky boli označené viditeľne pre zákazníka a podávali mu jasnú informáciu o výrobku. 
Viditeľné označenie v mieste ponuky na predaj znamená, že tento údaj musí byť uvedený v blízkosti pekárskeho výrobku tak, aby spotrebiteľ mohol túto informáciu prijať ako jednoznačnú viažucu sa k príslušnému druhu pekárskeho výrobku. Teda najvhodnejším spôsobom je uviesť tento údaj tak, aby ho spotrebiteľ nemusel hľadať v iných tlačivách. Takýmto miestom je napríklad cenovka, kde je priestor na uvedenie povinných údajov o výrobku dosť veľký, aby predávajúci umiestnil na regále alebo inde v blízkostiv šetky informácie o výrobku aj s postačujúcou veľkosťou písma.
 Nebalené pekárske výrobky musia byť označené ďalšími povinnými údajmi, ktoré vyplývajú z ustanovenia §14 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z.z. o označovaní potravín (napr. hmotnosť výrobku, alergény). Domnievame sa, že na tomto štítku, kde je uvedený názov výrobku je dostatočné miesto aj    na uvedenie  alergénov (napríklad za slovom „Obsahuje“ alebo zvýraznené v zložení výrobku), pretože uvádzať to na letákoch alebov brožúrach je voči spotrebiteľovi neseriózne. Prečo by spotrebiteľ mal listovať, hľadať a porovnávať popis príslušného druhu v brožúrach, keď tieto informácie sú základné pri jeho rozhodovaní o kúpe potraviny. Príklad označenia nebaleného pekárskeho výrobku – kaiserky, ktoré bude uvedené na štítku/cenovkena regáli:
Kaiserka 50g, bežné pečivo, zloženie: pšeničná múka, voda,tuk...obsahuje alergény:..
V prípade zvýraznenia alergénov, nemusia byť uvedené za zložením. 
V prípade, že sa jedná o dopekaný výrobok, tak aj informácia „vyrobené dopečením z chladeného polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zozmrazeného polotovaru“ podľa typu polotovaru. 

4. Tieto pravidlá značenia platia na všetky obchody, nielen na reťazce ?Tzn. aj menšie prevádzky, nezačlenené pod veľkú sieť, ktoré dopekajú, musia značiť pečivo?

Vyhláška sa vzťahuje na všetky prevádzkarne umiestňujúce na trh pekárske výrobky, cukrárske výrobky a cestoviny. Na prevádzkarne, ktoré dopekajú pekárske výrobky z predpečeného chladeného alebo mrazeného polotovaru platí ustanovenie § 3 odsek 5 vyhlášky.

5. Podľa vyhlášky sa povinnosť označovania nevzťahuje na dovezené pečivo? Prečo a čo to v praxi znamená?    

Národný predpis nesmie brániť voľnému pohybu tovarov v rámci EÚ, t.j. na trh SR nesmie byť odmietnutý výrobok vyrobený v inej členskej krajine EÚ, pokiaľ spĺňa požiadavky európskej potravinovej legislatívy a národnej legislatívy členského štátu EÚ, v ktorom bol výrobok vyrobený. Toto je zakotvené aj v zákone o potravinách č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“) v § 7a ako tzv. klauzula vzájomného uznávania.  V praxi to znamená,  že na trh SR nesmie byť odmietnutý pekársky výrobok z inej členskej krajiny EÚ avšak len ak spĺňa vyššie uvedené požiadavky. 
Toto však nemení nič na povinnosti predajcu,  ktorý na predajni v SR dopeká výrobky, že ich musí označiť v mieste predaja údajom o dopečení výrobku. Obdobne platí aj povinnosť predajcu označiť v mieste ponuky na predaj rozmrazené pekárske výrobky. Z európskej legislatívy, ktorá bola premietnutá v podmienkach SR do vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z.z. o označovaní potravín taktiež vyplýva povinnosť označiť nebalené pekárske výrobky povinnými údajmi v zmysle ustanovenia §14 (napr.názov výrobku, hmotnosť výrobku, alergény...)
Príklady:
- predpečená žemľa, vyrobená v Rakúsku, ktorú Billa dovezie a vo svojej predajni na Slovensku len dopečie a predáva ako nebalený pekársky výrobok,  musí Billa ako predajné miesto označiť  takýto výrobokv mieste ponuky na predaj údajmi podľa § 3 ods. 4 a ods. 5 vyhlášky č. 24/2014Z.z.  a  § 14 vyhlášky č. 127/2012 Z.z., 
- zmrazené upečené pečivo, ktoréje vyrobené v Maďarsku, ale slovenský obchodník ho dovezie a predáva na Slovensku rozmrazené ako nebalený pekársky výrobok, taktiež musí byť označené  v zmysle § 3 ods. 4 vyhlášky č. 24/2014 Z.z. a§ 14 vyhlášky  č. 127/2012 Z.z.

6. Nová vyhláška o pekárskych výrobkoch hovorí, že krájané pekárske výrobky sa musia umiestňovať na trh balené. Čo to znamená? Nesmie už predajca rozkrojiť chlieb zákazníkovi a predaťmu polovičku? 

Ustanovenie §5 vyhlášky č. 24/2014 Z.z. sa vzťahuje na krájané výrobky, ktoré výrobca ešte vo svojej výrobni nakrája a aj zabalí a označí podľa  platnej legislatívy. Tieto výrobky sa predávajú balené.  
Toto ustanovenie vyhlášky sa nevzťahuje na nebalené pekárske výrobky. Znamená to, že  predajca môže na požiadanie zákazníka prekrojiť nebalený chlieb (za dodržania hygienických podmienok)a predať mu napr. polovicu.    

7.  Kde má výrobca označiť dátum spotreby nebalených cukrárskych výrobkov, ktoré majú trvanlivosť viac ako 24hodín (napríklad 3 dni) a sú dodávané odberateľom v cukrárskych prepravkách? Znamená to, že podľa novej vyhlášky musí výrobca dodávať takéto výrobky len zabalené v uzatvorených obaloch, ktoré sú osobitne označené?

Cukrárske výrobky a cukrárske polotovary, ktoré majú trvanlivosť viac ako 24 hodín, môžu byť balené alebo nebalené: 
- v prípade, že sa jedná o balené výrobky, tak dátum spotreby bude uvedený na obale výrobku, čo ustanovuje aj §6 ods. 2 vyhlášky MPRV SR č. 24/2014 Z.z. 
- v prípade, že sa jedná o uvádzanie dátumu spotreby pri nebalených výrobkoch, tak je potrebné dodržať požiadavky na označovanie nebalených potravín uvedené v §14 vyhlášky MPRV SR č. 127/2012 Z.z. To znamená, že v prípade uvádzania dátumu spotreby u nebalených  výrobkov, ktoré sú naukladané v neuzatvorených cukrárskych prepravkách je postačujúce,  ak  dátum spotreby výrobca uvedie v sprievodných dokladoch. Povinnosť  uvádzania dátumu spotreby u nebalených  výrobkov platí aj pre predajcu, to znamená, že predajca nebalených cukrárskych výrobkov uvedie na predajnom mieste informáciu pre spotrebiteľa o dátume spotreby a to vhodným spôsobom  napr. na výveske v blízkosti názvu výrobku. 
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť jasné označenie výrobkov, ich jednoznačnú identifikáciu, ich vysledovateľnosť a dodržať  hygienu prepravy a skladovania tak, aby nedošlo k ich kontaminácii.

8.  Ako sa budú po novom musieť označovať „pekárne“, ktoré majú obchody priamo v prevádzke, ale v skutočnosti len dopekajú? 

Podľa ustanovenia §2 písm. b) vyhlášky sa pekárňou rozumie potravinárska prevádzkareň, ktorá umožňuje vykonávať všetky technologické operácie potrebné na výrobu pekárskych výrobkov, najmä miesenie, tvarovanie, kysnutie a tepelnú úpravu cesta, t.j. celý výrobný proces. 
To znamená napríklad, že predajne potravín, ktoré majú pece, v ktorých mrazené alebo chladené pekárske polotovary len dopekajú, tieto nie je možné považovať za pekárne. 

9.  Plánujete sa v najbližších týždňoch pri kontrolách v obchodných sieťach zamerať na kontrolu dodržiavania § 3 vyhlášky č. 24/2014 Z. z.? Aké sankcie hrozia za nedodržanie označovania pečiva?

Kontroly sa budú vykonávať podľa plánu kontrol a na základe upozornení spotrebiteľov. Nové požiadavky vo vyhláške sú len rozšírením kritérií vykonávaných kontrol. Za nedodržanie povinnosti označenia pekárskych výrobkov, že ide o dopekané výrobky bude podnikateľovi, ktorý zanedbal túto povinnosť udelená pokuta od 100 do 100 000 eur, ako za každé porušenie uvedené v § 28 odsek 2. Za opätovné porušenie do jedného roka to je pokuta vo výške dvojnásobku udelenej pokuty.