DANUBIUS GASTRO 2019
súťaž o NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK

V priestoroch výstavného komplexu INCHEBA Bratislava sa už po 13. krát stretlo na jednom mieste veľké množstvo pekárov, cukrárov, živnostníkov, študentov SOŠ, prívržencov pekárstva, cukrárstva   a samozrejme aj hostí a návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť na pekárske a cukrárske umenie nielen mladej generácie, ale i na kvalitné pekárske produkty našich malých či veľkých pekární. V dňoch 24. – 27. januára 2019 sa uskutočnil jubilejný 25. ročník veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO 2019 a v rámci neho 13. ročník najväčšej slovenskej a medzinárodnej pekárskej oslavy v roku. 

Súťažilo sa, samozrejme, o NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK 2019, potom o najlepšie UMELECKÉ DIELO 2019 (na tému Radosť z jari) a v neposlednom rade o najlepšie MAŠKRTY Z JADROVÍN. V rámci tohto podujatia paralelne prebiehali súťaže aj medzi pekármi – profesionálmi v ďalších pridružených súťažiach, o ktorých sa dočítate na stranách 6 – 7. Záštitu nad celou akciou aj tento rok mali Rada pekárov Slovenska, Cech pekárov a cukrárov západného Slovenska, Slovenský  zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Únia priemyselných pekární Slovenska.

Ešte skôr, ako vám bližšie priblížim samotné súťaže a súťažiacich, chcel by som spomenúť tohtoročnú novú atraktívnu pekársku expozíciu s názvom PEKÁRSKY DVOR. Návštevníci tu obdivovali najmä gigantickú mapu Slovenska (dlhú vyše 13 metrov), ktorú z chlebového cesta spoločne upiekli pekári z piatich pekární  spoločnosti PENAM SLOVAKIA a. s. Nitra. Pripravili ju už skôr, pri príležitosti svetového Dňa chleba dňa 16. 10. 2018, na výstavu do Incheby ju však navyše doplnili ďalšími pekársko-cukrárskymi výrobkami a dekoráciami, ktoré dokazovali zručnosť, šikovnosť a kreativitu slovenských pekárov. Koniec-koncov, o originalite tejto pekárskej mapy sa môžete presvedčiť aj sami na našich obrázkoch. PEKÁRSKY DVOR vhodne dopĺňalo niekoľko drevených stolov bohato naložených rôznymi druhmi voňavých a veľmi lákavých pekárskych a cukrárskych výrobkov od viacerých slovenských malých i veľkých pekární. Jedna vec je výrobky obdivovať, druhá si ich ohmatať a hlavne, ochutnať. Ale aj to bolo možné, pretože kto chcel, mohol si priamo tam v predajni mnohé z vystavovaných chlebov a iných pekárskych výrobkov aj kúpiť. Nápad s Pekárskym dvorom považujem za veľmi vydarený a posunul prezentáciu slovenského pekárskeho remesla zasa o krôčik vpred. 

Ale vráťme sa k spomínaným súťažiam pekárov – juniorov. Do súťaží, ktoré boli ako vždy rozčlenené do troch dní, nastúpili bojovať o ceny mladí zástupcovia týchto škôl: SOŠ Topoľčany, SOŠ Pod Bánošom – Banská Bystrica, Hotelová akadémia Košice, SOŠ Kežmarok, SOŠ Potravinárska, Cabajská – Nitra, SoŠ GaHS Farského – Bratislava, SOŠ OaS Komárno a Nyíregy Háza – Maďarsko.  Každé družstvo sa usilovalo v časovom limite pripraviť a upiecť čo najlepšie a najchutnejšie Bratislavské rožky, vytvoriť čo najkrajšie umelecké dielo a pripraviť čo najoriginálnejšie maškrty z jadrovín. Všetko priebežne hodnotila odborná porota, ktorej predsedali hlavný manažér všetkých súťaží a prezident súťažných porôt Ing. Marián Tokár a predseda poroty pre pekárske súťaže Ing. Bohumír Sabo, CSc. Tak ako každý rok, porota ani tento raz nemala vôbec ľahkú úlohu, pretože vybrať podľa vopred daných kritérií najlepších bolo veľmi náročné, lebo hranica medzi najlepšími a tými ďalšími bola aj teraz zväčša veľmi tenká. 

Pozorovať týchto mladých ľudí a budúcich pekárov či cukrárov pri práci bolo zážitkom, pretože na každom z nich bolo vidno,  že k výrobe svojich súťažných výrobkov pristupujú s láskou a zanietením. Ani sa mi nechcelo veriť,  že medzi mládežou je v posledných rokoch záujem o tieto remeslá na ústupe a že z roka na rok počet prihlásených na štúdium odboru pekár-cukrár klesá.

Slávnostné vyhodnotenie súťaží sa uskutočnilo až v sobotu 26. 1. 2019 v popoludňajších hodinách s náležitou pompéznosťou, ktorá k takémuto podujatiu nepochybne patrí. No a teraz už asi to najdôležitejšie – ako sa nakoniec jednotlivé družstvá umiestnili:

NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK 2019:

1. miesto – SOŠ GaHS Farského, Bratislava

2. miesto – SOŠ O a S, Komárno

3. miesto – SOŠ Topoľčany

NAJLEPŠIE UMELECKÉ DIELO 2019:

1. miesto – SOŠ Potravinárska, Cabajská, Nitra

2. miesto – SOŠ GaHS Farského, Bratislava

3. miesto – SOŠ Topoľčany

MAŠKRTY Z JADROVÍN 2019:

1. miesto – SOŠ Kežmarok

2. miesto – SOŠ Potravinárska, Cabajská, Nitra

3. miesto – Hotelová akadémia, Košice

Pri vyhodnocovaní a odovzdávaní cien sa niektorým študentkám objavili na tvári aj slzy radosti. A to je veľmi dobrý signál pre budúcnosť pekárstva, pretože znamená, že aj najmladšej generácii na remesle a dosahovaní dobrých výsledkov ešte stále záleží. Okrem týchto cien boli udelené aj osobitné ceny (napríklad Cena predsedu Únie priemyselných pekárov, Cena predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov či Cena generálneho riaditeľa Incheby Bratislava). 
Výstava pritiahla do Incheby obrovské množstvo návštevníkov. So záujmom sledovali pri práci nielen súťažiacich v jednotlivých kójach, ale pristavovali sa aj pri viacerých pekárskych „show“, z ktorých najviac zaujalo pečenie Bratislavských rožkov majstrom pekárom Mariánom Košíkom z BAGETA Pezinok a ich následné rozdávanie okoloidúcim.

Po celé tri dni pôsobila na výstavisku ako konzultačné stredisko pre všetkých návštevníkov SOŠ GaHS Farského Bratislava, ktorá sa prezentovala veľmi profesionálne a usilovala sa predstaviť študijný odbor pekár ako atraktívne a veľmi perspektívne remeslo pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú o voľbe svojho povolania.

Aj 13. ročník medzinárodnej pekárskej súťaže o „NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK 2019“ môžeme hodnotiť ako veľmi úspešný. Na sobotňajšom slávnostnom odovzdávaní diplomov a vecných cien sa zúčastnili okrem iných vzácnych hostí aj veľvyslanec pekárov a cukrárov UIBC pre strednú Európu Boldizsár Ilonka, generálny riaditeľ Incheba Bratislava a.s., Alexander Rozin, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová a predseda Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska Vojtech Gottschall.

Mgr. Viktor Kubal