Faktory ktoré ohrozujú potravinársky priemysel a pekárenský sektor

Pekárenský sektor patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu aohrozuje ho veľmi veľa faktorov. Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov považuje za najhlavnejšie faktory slabý dôraz na ochranu slovenského potravinárstva, slabšie postavenie v obchodných vzťahoch, kde dominantné postavenie majú zahraničné obchodné reťazce. Práve tento fakt spôsobuje, že pekári dlhodobo nedokážu predávať svoje výrobky do obchodných sietí za adekvátne ceny, a teda také, ktoré by im pokryli náklady na výrobu a zaistili aj možnosť ďalšieho investovania do rozvoja. Negatívnym faktorom, ktorý ťahá potravinárstvo a celé pekárenstvo nadol sú  v posledných rokoch najmä rapídne rýchlo rastúce mzdové náklady, ktoré súvisia s rastom minimálnej mzdy, ale aj so zavedením sociálnych príplatkov za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov a ich samotným zvyšovaním. Práca v pekárňach je totiž špecifická tým, že až 81 percent pracovného fondu je zaťažený príplatkami.

Podľa analýzy Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov budú v roku 2021 oproti roku 2017 mzdové náklady pekární vyššie v priemere o 90 %, pričom celková cena práce stúpne pekárom od januára 2021 medziročne o ďalších 7,4 % na jedného zamestnanca. Dôvodom takého rapídneho rastu je nielen zvýšenie minimálnej mzdy, ale aj zvýšenie sociálnych príplatkov, ktorých rast je naviazaný na rast minimálnej mzdy. Treba však upozorniť na veľmi dôležitý fakt. Z tohto navýšenia mzdových nákladov dostanú pracovníci v čistej mzde  približne len tretinu. Zvyšok ide na odvody, čo v plnej miere znáša zamestnávateľ.

Takýto rapídny nárast superhrubých miezd považujeme za veľmi nebezpečný a ohrozujúci pre vývoj celého sektoru. Pekári nedokážu tak rýchlo premietnuť vyššie náklady do svojich odbytových cien. Pekári bohužiaľ zastávajú úlohu slabšieho v obchodnom reťazci a dominantné postavenie tu majú zahraničné obchodné reťazce, ktoré si diktujú ceny. A súčasné odbytové ceny, za ktoré mnoho pekární predáva svoje výrobky, nedosahujú častokrát výrobné náklady. Mnoho pekární preto očakáva od nového roka prepúšťanie či obmedzenie výroby pravdepodobne počas víkendov.

Podľa zväzu je nutná úprava odbytových cien pekárenských výrobkov. S týmto problémom sa stretávame už dlhodobo, nakoľko niektoré zahraničné obchodné reťazce odmietajú akceptovať zvyšujúce sa náklady pekární pri výrobe. Pekári zároveň vyzvali aj na úpravu spotrebiteľských cien. Cena chleba sa na pultoch za posledných 5 rokov buď nemenila vôbec, alebo len veľmi mierne. No náklady rastú skokovo, len tie mzdové narástli o 90 percent. 

Zväz zároveň apeluje, aby sa štát zamyslel nad možnosťou zníženia odvodovej povinnosti najmä pre firmy z tých sektorov, ktorých pracovný fond je zákonnými príplatkami zaťažený viac ako v 50 %. Súbeh zvýšenia odbytových cien a zníženia odvodov by pekárom mohol poskytnúť priestor na racionalizáciu nákladov, investície do zamestnancov a technológií, ktoré by umožnili držať krok so zahraničnou konkurenciou.

Zníženie odvodových povinností by bolo kompromisom pre obe strany. Pekári sa totiž snažia svojim zamestnancom zaistiť aspoň rast miest na úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Vplyvom vysokých odvodov si to však môže dovoliť len máloktorá firma.