Medzinárodná konferencia Odborového zväzu potravinárov Slovenska

Medzinárodná konferencia
Nové zákonné ustanovenia v potravinárskom priemysle v krajinách V4

Na základe pozvania predsedníčky OZ potravinárov SR pani Ing. Mellenovej sme sa spolu s pani Kováčovou zúčastnili  medzinárodnej  konferencie „ Nové zákonné ustanovenia v potravinárskom priemysle v krajinách V4“, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 30.9 –1.10. 2011. Obsažný program i zoznam pozvaných hostí predurčoval vysokú úroveň tohto odborného podujatia. Našou úlohou bolo referovať o situácii v našom rezorte s ohľadom aj na sociálny dialóg. Podobne zástupcovia Spolku cukrovarníkov a Združenia výrobcov piva a sladu predkladali svoj názor na situáciu. Sumárom týchto prednesov bolo konštatovanie, že potravinársky rezort je na Slovensku zdecimovaný, ekonomicky dlhodobo neprosperujúci, bez reálnych pozitívnych východísk z tejto situácie. Tu však vzniklo  spojenie všetkých zúčastnených, včítane zahraničných delegácii, hľadať z tejto situácie spoločné východisko. 
Emotívne vystúpenie zástupcov poľskej delegácie načrtlo riešenia, úpravy v legislatíve tak, aby národné a regionálne kvalitné výrobky neprichádzali o zavedené trhy byrokratickými zásahmi orgánov EU. Príkladom je situácia u cukrovarníkov, u  ktorých reforma EU dopadla na výrobcov tak, že z dvanástich funkčných cukrovarov na Slovensku dnes vyrábajú dva a počet pracovníkov poklesol za obdobie desať rokov o alarmujúci 2.000 zamestnancov. 
Po prednesení môjho príspevku ostala v pozornosti komentárov prítomných predovšetkým výška priemernej mzdy dosiahnutá u našich pekárov 562 Eur čo je 77% priemernej mzdy v potravinárskom priemysle. Samozrejme dosahujeme takúto mzdu často krát za prácu odpracovanú aj v noci a vo sviatok. Referoval som aj o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch za prvý polrok roku 2011 a strata vo výške 600 tisíc Eur nám neumožňuje zatraktívniť  mzdami naše výrobné odbory. Konštatované tiež bolo, že naši zamestnanci využívajú mnoho sociálnych benefitov od svojich zamestnávateľov.
Obsažnú prednášku predniesol aj zástupca štátnej veterinárnej správy Ing. Štulc, ktorý prítomných informoval o situácii v kvalite potravín na Slovensku ako aj o pripravovaných novinkách v zákonných ustanoveniach či legislatívnych zámeroch. Prezentoval ochotu kontrolných orgánov chrániť slovenského spotrebiteľa pred zdravotne rizikovými potravinami, spomenul však aj konkrétne prípady porušenia.
V ďalšom vystúpili hostia z krajín V4, ktorí svojimi  príspevkami popísali situáciu vo svojich krajinách. Mnoho problémov sa v týchto krajinách opakuje takmer identicky, situácia v ekonomike potravinového odboru nových členských krajín je iná, podstatne horšia, ako v pôvodných krajinách EU a riešením , ktoré bolo na tejto konferencii prezentované je spoločne postupovať v rovnakých riešeniach na úrovni legislatívy, či stratégie v rámci EU. Cieľom je stabilizovať rezort, pozdvihnúť  konkurencieschopnosť  a priniesť do regiónov zamestnanosť.
Zástupcami konfederácie bol prednesený referát o pripravovanej novele Zákonníka práce a postavení zamestnancov a odborov. Dlho bol diskutovaný problém superhrubej mzdy a pripravovaných nátlakových akcii, zo strany odborov.
Obojstranne sme s Ing. Mellenovou vyjadrili názor, že vzájomná spolupráca medzi našim Zväzom a Konfederáciou je dlhodobo korektná, že nás čaká ťažké obdobie si uvedomujeme taktiež a uistili sme sa, že diskusiou sme ochotní problémy spoločne riešiť.
Vyjadrujem uznanie za organizáciu takto obsadenej  konferencie všetkým jej organizátorom.


Ing. Milan Rusina