Podpis medzinárodného memoranda o spolupráci v pekárskom priemysle

Dňa 7. až 9. júna 2018 sa v Budapešti stretli zástupcovia pekárov piatich krajín a rokovali spolu o príprave medzinárodného Memoranda o spolupráci. Tam sa dohodli, že samotný a upravený text Memoranda následne slávnostne podpíšu na veľtrhu IBA 2018. Tak sa aj stalo. Dňa 17. 9. 2018 sa v priestore Kongresovej sály veľtrhu IBA 2018 opäť zišli vedúci zástupcovia pekárskych organizácií, pekárenského priemyslu a obchodu z piatich krajín (Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska a Slovenska). Na slávnostnom podpisovaní sa aj teraz zúčastnil španielsky generálny tajomník Medzinárodnej únie pekárov a cukrárov (UIBC) José Maria Fernández del Vallado.

Za Slovenskú republiku tu boli prítomní predseda Rady pekárov Slovenska Ing. Vojtech Gottschall,  predsedníčka SPCaC Ing. Tatiana Lopúchová, Viktor Guman z Únie priemyselných pekárov SR, Jozef Oremus a Štefan Földes za Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska. 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V PEKÁRSKOM PRIEMYSLE

1. Pekárske združenie Maďarska (Magyar Pékszövetség), ktoré zastupuje približne 23 000 zamestnancov v pekárstve, zastúpené Jozsefom Septom

2. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov zastupujúci približne 12 000 zamestnancov v pekárenskom odbore, zastúpený Vojtechom Gottschallom

3. Poľská pekárska asociácia (Stowarzyszenie piekarzy), zastupujúca približne 5 000 zamestnancov v pekárstve

4. Rumunská pekárska asociácia (ROMPAN – Patronatul Roman din Industria de Mărarit, Panificatie şi produse fainoase) zastupujúca 30 000 zamestnancov v pekárskom odbore zastúpená Aurelom Popescu

5. Svaz pekářů a cukrářů v ČR, zastúpený Karlom Kornfeilom (ďalej len "zmluvné strany")

• SO ZRETEĽOM na extrémne kritickú situáciu, ktorej čelia pekárski výrobcovia v strednej a východnej Európe

• SO ZRETEĽOM na skutočnosť, že viac krajín EÚ čelí veľmi podobným problémom, ktoré negatívne ovplyvňujú ich obchod a existenciu na trhu,

• BERÚC DO ÚVAHY, že udržateľnosť pekárenského priemyslu má strategický význam pre Európsku úniu a jej riadne fungovanie je nevyhnutné v prospech európskych spotrebiteľov,

• ZDÔRAZŇUJE, že v maloobchodnom predaji v celej EÚ stále viac dominuje malý počet reťazcov supermarketov,

• UZNÁVAJÚC dôležitosť medzinárodnej bezpečnosti, demokracie, ľudských práv a zásad právneho štátu pri rozvoji medzinárodného obchodu a hospodárskej spolupráce;

• ZDÔRAZŇUJE, že dôkazy z celej EÚ naznačujú, že veľké supermarkety zneužívajú svoju kúpnu silu na to, aby znížili ceny vyplatené dodávateľom (v rámci EÚ i mimo nej) na neudržateľnej úrovni a uvalili na ne nespravodlivé podmienky, zatiaľ čo také tlaky na dodávateľov majú negatívne kvantitatívne účinky na kvalitu zamestnania a klesajúcu kvalitu výrobkov,

• BERÚC DO ÚVAHY, že európski spotrebitelia môžu čeliť strate rôznorodosti pekárskych výrobkov, kultúrneho dedičstva a maloobchodných predajní,

• ZDÔRAZŇUJE, že problém nerovnováhy v distribučnom reťazci potravín má jasný európsky rozmer, ktorý si vyžaduje vzhľadom na strategický význam poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca pre Európsku úniu špecifické európske riešenie;

• BERÚC NA VEDOMIE, že došlo k výraznému poklesu tradičných pekárskych výrobkov a čerstvé výrobky sú rýchlo nahradené mrazeným tovarom, ktorý ovplyvňuje a negatívne mení stravovacie návyky v Európe,

• UPOZORŇUJE, že pekárenský priemysel čelí výraznému poklesu kvalifikovaných zamestnancov a klesajúcemu záujmu mladých ľudí o pekárske remeslá

• UZNÁVAJÚC, že ustanovenia tohto memoranda zachovávajú právo zmluvných strán regulovať na svojich územiach pružnosť strán na dosiahnutie legitímnych cieľov politiky ako sú verejné zdravie, bezpečnosť, životné prostredie, verejná morálka a podpora a ochrana kultúrnej rozmanitosti;

• SO ZRETEĽOM na uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2016 o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci (2015/2065 (INI)

• SO ZRETEĽOM na správu Komisie z januára 2016 o „nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci“, uznesení Európskeho parlamentu z roku 2016 o nekalých obchodných praktikách, správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. septembra 2016 o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci, výsledku politického fóra „Prehodnotenie potravinového reťazca“, ktoré sa konalo v Kaunase 31. marca 2016, a Medzinárodnej konferencie odborníkov na tému „Posilnenie pozície poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci“, ktorá sa konala v Bratislave 30. júna - 1. júla 2016, vyhlásenie prezidenta Junkera v prejave Únie v roku 2016, ako aj správe pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy predložená Rade 15. novembra 2016.

• ZDÔRAZŇUJÚC, že s cieľom dosiahnuť dobre fungujúci potravinový reťazec v pekárstve v každej krajine, ako aj hospodársky rast a zamestnanosť, je prvoradé, že vzťahy medzi všetkými aktérmi reťazca sú vyvážené, že pridaná hodnota je medzi nimi pomerne rozdelené a aby sa spotrebitelia mohli rozhodovať na základe informácií

• OPÄTOVNE POTVRDZUJÚ svoj záväzok podporovať trvalo udržateľný rozvoj a rozvoj obchodu s pekárskymi výrobkami takým spôsobom, ktorý prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju v jeho hospodárskom, sociálnom a environmentálnom rozmere;

• ZDÔRAZŇUJÚC dôležitosť uľahčenia prístupu k miestnym výrobkom,

• BERIE NA VEDOMIE, že s cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie potravinového reťazca je nevyhnutné znížiť informačnú asymetriu a zvýšiť transparentnosť trhu, a to aj na úrovni spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o včasné informácie o cenách alebo maržiach na všetkých úrovniach potravinového reťazca, kde je to možné, pričom sa minimalizuje administratívna záťaž a náklady,

• VÍTA iniciatívy Európskej komisie zamerané na zlepšenie postavenia pekárov v potravinovom dodávateľskom reťazci, najmä vytvorenie fóra na vysokej úrovni pre lepšiu funkčnosť potravinového reťazca a opatrenia prispievajúce k rozvoju organizácií výrobcov vrátane družstiev.

• UZNÁVA, že súčasná spoločná poľnohospodárska politika poskytuje niektoré nástroje na posilnenie pozície pekárov, ich účinnosť sa však medzi jednotlivými krajinami výrazne líši a existuje potenciál na zlepšenie niektorých z týchto nástrojov, ako napríklad ďalšia podpora organizácie a spolupráce medzi pekármi v celej EÚ, podpora organizácií výrobcov a vertikálnej spolupráce v rámci potravinového reťazca v medziodvetvových organizáciách, ako aj zvýšenie právnej jasnosti s cieľom lepšie využiť výnimky z hospodárskej súťaže organizácií výrobcov vrátane družstiev pri rešpektovaní existujúcich štruktúr spolupráce,

• BERIE NA VEDOMIE skutočnosť, že dvadsať členských štátov už prijalo vnútroštátne právne predpisy a iniciatívy na boj proti UTP a že v blízkej budúcnosti to plánuje urobiť viac krajín,

• ZDÔRAZŇUJE význam rovnosti podmienok pre všetkých aktérov v potravinovom reťazci v celej EÚ, ktorý by sa mohol dosiahnuť spoločným legislatívnym rámcom pre UTP a PRIPOMÍNA silnú podporu Európskeho parlamentu pre takýto regulačný prístup, ako to vyjadruje jeho vyhlásenie v júni 2016.

Vzhľadom k tomu,

• Nekalé obchodné praktiky môžu mať škodlivé dôsledky pre jednotlivé subjekty potravinového reťazca, najmä v prípade pekárov, čo môže ovplyvniť celé hospodárstvo EÚ, ako aj konečných spotrebiteľov obmedzením výberu výrobkov a prístupu k novému a inovatívnemu tovaru;

• Nekalé obchodné praktiky môžu mať vplyv na cenové rokovania medzi podnikmi, odradiť cezhraničný obchod v EÚ a brániť správnemu fungovaniu vnútorného trhu;

• Nepriaznivé obchodné praktiky, ak ich strany uložia v silnejšej pozícii na vyjednávanie, majú negatívny vplyv v celom potravinovom dodávateľskom reťazci vrátane zamestnanosti na úkor výberu spotrebiteľov a kvality, rozmanitosti a inovatívnosti dostupných produktov;

• Neprimerané obchodné praktiky a dominantné vyjednávacie postavenie môžu viesť k rozpadu cenovej politiky, keď sa tovar predáva za ekonomicky adekvátne náklady a popiera hlavné zásady podnikania – vytvorenie primeraného zisku;

• Nekalé obchodné praktiky môžu brániť konkurencieschopnosti podnikania a investíciám a tlačiť spoločnosti k úsporám na úkor platov, pracovných podmienok alebo kvality surovín;

• Nekalé praktiky môžu viesť k tomu, že podniky znižujú investície a inovácie vrátane ochrany životného prostredia, pracovných podmienok v dôsledku zníženia príjmov a nedostatku istoty a môžu ich viesť k ukončeniu výroby, spracovania alebo obchodovania;

Preto je potrebné:

• Zachovať stabilitu pekárskeho trhu • Zvýšiť príjem výrobcov pekárskych výrobkov • Zlepšiť konkurencieschopnosť v oblasti pekárstva • Zachovať tradície pekárov v európskych krajinách • Opätovne zatraktívniť pekárstvo a podporiť výučbu remesiel • Posilniť postavenie výrobcov pekárskych výrobkov v potravinovom dodávateľskom reťazci • Zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a konkurencieschopnosť pekárskych podnikov v EÚ • Zabrániť recesii pekárenského priemyslu

Zúčastnené strany sa multilaterálne dohodli:

1. Ďalej posilniť svoje úzke hospodárske vzťahy a nadviazať na svoje príslušné práva a povinnosti a ďalšie mnohostranné a dvojstranné nástroje spolupráce;

2. Vytvoriť informačné a reklamné kanály na pravidelné informovanie politických orgánov a zákazníkov o skutočnej situácii v oblasti pekárstva;

3. Podporovať konzumáciu chleba a výrobkov z múky prostredníctvom národných a regionálnych kampaní, ktoré podporujú valenciu potravín na báze obilnín;

4. Spolupracovať a pravidelne si vymieňať informácie s cieľom prijať jednotnú politiku proti nekalým obchodným praktikám pri plnom rešpektovaní zákonov o hospodárskej súťaži platných v každej krajine;

5. Podporovať spravodlivé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci ako základ obchodných rokovaní;

6. Spolupracovať s politickými orgánmi a inými organizáciami v potravinovom dodávateľskom reťazci, aby prijali účinné právne predpisy s cieľom vytvoriť spravodlivé postavenie pre výrobcov pekárskych výrobkov;

7. Požiadať národné vlády, aby navrhli vhodné opatrenia vrátane regulácie na ochranu spotrebiteľov, pracovníkov a výrobcov pred akýmkoľvek zneužitím dominantného postavenia alebo iným negatívnym vplyvom na miestnych trhoch;

8. Prijímať v národnom združení výrobcov pekárskych výrobkov zjednotené, jasné, transparentné, predvídateľné a vzájomne výhodné pravidlá na riadenie ich obchodu a investícií spôsobom spravodlivého obchodu s ohľadom na ekonomicky adekvátne náklady;

9. Vykonávať a presadzovať v rámci národného združenia súbor zásad osvedčených postupov ako jednotné pravidlá záväzkov, aby sa zabezpečilo spravodlivé zaobchádzanie so všetkými partnermi v potravinovom dodávateľskom reťazci,

10. Presadzovať politiku IMPLEMENTÁCIE, ktorá môže pozitívne ovplyvniť nárast záujmu o pekárke remeslo;

11. Presadzovať národnú a regionálnu politiku týkajúcu sa zamestnancov prostredníctvom: výučby, kvalifikácie a viacnásobnej kvalifikácie, výmeny skúseností, rôznych propagačných akcií, zvyšovania prestíže cechu, mobility pracovnej sily;

12. Podporovať podniky, ktoré pôsobia na svojom území alebo podliehajú ich jurisdikcii, aby dodržiavali medzinárodne uznávané usmernenia a zásady spravodlivého obchodu;

13. Podporovať rozšírenie spolupráce v oblasti zdravého spôsobu života, inovácií, ako aj súvisiacich oblastí výskumu a vývoja a vedy a technológií a na podporu zapojenia príslušných subjektov verejného a súkromného sektora;

14. Iniciovať a zaslať Európskej komisii dokument, prostredníctvom ktorého žiadajú podobný spôsob, podobný model podpory poľnohospodárskej výroby, identifikovať spôsoby a prostriedky na dotovanie chleba; signatárske strany budú konať s cieľom podporiť prostredníctvom miestnych orgánov a poslancov Európskeho parlamentu, ktoré je možné prilákať.

15. Vyhýbať sa a odstraňovať postupy, ako sú napríklad:

• oneskorenie platieb • nákup/predaj za ekonomicky primerané výrobné náklady • obmedzený prístup na trh tým, že upraví cenu, ktorú môžu výrobcovia predávať tretím stranám • jednostranné alebo spätné zmeny zmluvných podmienok • neposkytnutie dostatočne podrobných alebo jednoznačne formulovaných informácií o zmluvných podmienkach • odmietnutie uzatvoriť písomnú zmluvu • náhle a neodôvodnené zrušenie zmluvy • nespravodlivý prenos komerčného rizika • náročné platby za tovary alebo služby priamo alebo tretím stranám, ktoré nemajú žiadnu hodnotu pre jednu zmluvnú stranu alebo neexistujú • náklady na prepravu a skladovanie dodávateľom • nútenú účasť na propagačných akciách, spoplatňovanie tovaru na popredných pozíciách v obchodoch a ďalšie dodatočné poplatky • prevod na dodávateľove náklady na propagáciu tovaru v oblastiach predaja.

PRINCÍP ROVNAKÉHO POSTUPU:

trany prítomné na stretnutí združení pekárov strednej a východnej Európy sa dohodli, že v zákonodarných podmienkach každej krajiny prijmú princípy spravodlivej praxe pri plnom rešpektovaní miestnych platných zákonov v každej krajine:

PÍSOMNÉ DOHODY: Dohody by mali byť písomné, ak to nie je možné, ústne, ak sú takéto dohody vzájomne prijateľné a vhodné. Mali by byť jasné a transparentné a mali by zahŕňať čo najviac relevantných a predvídateľných prvkov, vrátane práv a postupov na ukončenie.

Predvídateľnosť: Jednostranná zmena zmluvných podmienok sa neuskutoční, pokiaľ sa táto možnosť a jej okolnosti a podmienky nedohodnú vopred. V dohodách by sa mal vymedziť postup, aby každá strana diskutovala s ostatnými o akýchkoľvek zmenách potrebných na vykonanie dohody alebo o nepredvídateľných okolnostiach, ako je uvedené v dohode.

INFORMÁCIE: Ak sa informácie vymieňajú, musí sa to robiť v prísnom súlade s hospodárskou súťažou a inými príslušnými zákonmi a strany by mali venovať primeranú pozornosť tomu, aby boli poskytnuté informácie správne a nie zavádzajúco.

DÔVERNÉ INFORMÁCIE: Dôvernosť informácií sa musí rešpektovať, pokiaľ informácie už nie sú verejné alebo boli získané právne a v dobrej viere nezávisle od prijímajúcej strany. Dôverné informácie používa prijímajúca strana iba na účel, ktorý bol oznámený.

ZODPOVEDNOSŤZA RIZIKO: Všetky zmluvné strany v dodávateľskom reťazci by mali niesť svoje vlastné podnikateľské riziká.

ODÔVODNENÝ POŽIADAVOK: Zmluvná strana neuplatňuje hrozby, aby získala neoprávnenú výhodu alebo previedla neoprávnené náklady.

SPOTREBITELIA: Zmluvné strany by mali vždy brať do úvahy záujmy spotrebiteľov a celkovú udržateľnosť dodávateľského reťazca v ich B2B vzťahoch. Zmluvné strany by mali zabezpečiť maximálnu efektívnosť a optimalizáciu zdrojov pri distribúcii tovaru v celom dodávateľskom reťazci.

SLOBODNÁ ZMLUVA: Zmluvné strany sú nezávislé hospodárske subjekty, rešpektujúce svoje práva na stanovenie vlastnej stratégie a riadiacej politiky, vrátane slobody rozhodovať nezávisle od toho, či sa dohodnú, alebo nie.

BEZPEČNÉ PREHLIADKY: Zmluvné strany by mali vzájomne spolupracovať zodpovedne, v dobrej viere a s odbornou starostlivosťou.

BEŽNÁ DISTRIBÚCIA ZISKU: Zmluvné strany by mali rešpektovať ekonomicky primerané náklady a dodržiavať cenovú disciplínu bez opätovného predaja tovaru za vlastné výrobné náklady.

 BUDÚCA SPOLUPRÁCA: Strany prítomné na stretnutí združení pekárov strednej a východnej Európy sa ďalej dohodli na prezentovaní svojich výsledkov v dohodnutých aktivitách, ktoré boli uzavreté vyššie, s cieľom vzájomnej spolupráce v budúcnosti.