Pozvánka na 21. riadne Valné zhromaždenie

P O Z V Á N K A

 Bratislava, 8.3.2012


 


            Vážení členovia zväzu, kolegyne, kolegovia 
            
v zmysle stanov Vás pozývame  na 21. riadne Valné zhromaždenie Podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR , ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2012 (piatok) o 13,00 hodine v Piešťanoch na adrese: AGRO CLUB – MILANDIA, Kuzmányho 1

              
PROGRAM:

Prezentácia ( 12:00 - 13:00 )
Otvorenie                             
Voľba  pracovných komisií
Správa predstavenstva o činnosti zväzu za uplynulé obdobie a návrh činnosti na rok 2012 vrátane rozpočtov
Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia a o plnení uznesení
Správa mandátovej komisie
Ukončenie členstva niektorým členom
Prijatie nových členov
Úprava stanov zväzu
Schválenie výšky členského príspevku
Prestávka – občerstvenie
Voľby členov predstavenstva a dozornej rady
Diskusia
Vyhlásenie výsledkov volieb
Schválenie uznesení
Záver
 

Ing. Milan Čulen
predseda predstavenstva