Pozvánka na Informačný seminár

P  O  Z  V  Á  N  K A

na INFORMAČNÝ  SEMINÁR
zameraný na aktuálnu legislatívu a technologický progres


Seminár, na ktorý Vás srdečne pozývame, sa uskutoční dňa 14.2.2012  (utorok) o 9.30 hodine v Strednej priemyselnej škole potravinárskej, ul. Slančikovej 2 v Nitre  (veľká zasadačka – vchod z dvora)

PROGRAM:

9.00 –   9.30   PREZENTÁCIA

9.30 –   9.45   OTVORENIE a informácia o hlavných aktivitách Podnikateľského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR
                        Ing. Milan Čulen, predseda predstavenstva
 
9.45 – 10.05    Novela zákona o potravinách a nariadenie EÚ (č. 1169/2011) o poskytovaní 
 informácií o potravinách spotrebiteľom 
 Ing.Ján Štulc, vedúci odboru kontroly  potravín rastlinného pôvodu 
 Štátna veterinárna a potravinová správa  SR, Bratislava


10.05 – 10.25  Zrušenie 13. hlavy Potravinového kódexu a návrh nariadenia  vlády      o pekárskych výrobkoch
                         Ing.Oľga Jobeková, hlavný radca pre cereálne  výrobky, ŠVPS SR


10.25 –10.45  Použitie izoglukózy ako náhrady cukru v pekárskych a cukrárskych   výrobkoch
                        Ing.M.Brašková, I.Plevková,  Amylum s.r.o., Boleráz

10.45 –  11.15  PRESTÁVKA – obhliadka prezentujúcich firiem – občerstvenie

11.15 – 11.35  Výhody vákuového chladenie pekárskych výrobkov 
 D.Kováčová, Pekastroj s.r.o. Nitra
                  
11,35 –11.55   Nové trendy v preprave pekárskych a cukrárskych výrobkov 
                        Ing. M. Antalová,  PPO SK, Stupava

11.55 – 12.15  Novinky z Enzymy pre rok  2012
            Ing. M.Sabol, IREKS Enzyma s.r.o., Prešov           


12.15 – 12.35  Inovačná aktivita – 20 rokov  Zeelandia
            Ing. R.Smrž, Zeelandia spol. s r.o., Košice

12.35 – 12.45  Informácia o najbližších aktivitách zväzu
                                 
13,00               ZÁVER  SEMINÁRA,  obed
                       

Okrem prednášok budú pripravené prezentačné stoly týchto firiem :

nutricor)sro
nutrition expert´s corporation 
    Ovsištské nám. 1; 851 04  Bratislava Slovakia
           Tel: +421 2 436 316 66; Fax: +421 2 436 316 65
           Mobil: +421 911 101 047
           Mail: info@nutricor.sk; Web: www.nutricor.sk


PEKASTROJ  s.r.o.  Nitra
Čistiace pomôcky KOBRA, L Nemeth ml.
 


ORGANIZAČNÉ POKYNY:


Účastnícky poplatok pre členov PZPCC je 5 € a pre ostatných 15 €  na osobu.
V poplatku je zahrnuté občerstvenie a obed


Tento poplatok je možné uhradiť prevodom na účet PZPCC, alebo v hotovosti pri prezentácii na seminári
.V prípade záujmu žiadame o nahlásenie počtu účastníkov na sekretariát zväzu v termíne najneskôr do 9.2.2012. Prihlášky môžete posielať:
–  telefonicky  na číslo  02/44258272 (odkazovač)
–  cez e-mail:: pzpcc@pzpcc.sk
–  poštou
Tešíme sa na vašu účasť.
Prípadné ďalšie otázky adresujte na sekretariát zväzu:
tel.: 02/44258272, e-mail: pzpcc@pzpcc.sk                                                      


 


                                                                                  Ing Bohumír Sabo, CSc.   
                                                                                     výkonný riaditeľ