Pred valným zhromaždením Podnikateľského zväzu

Základnou a rozhodujúcou úlohou, ktorú predstavenstvu uložilo valné zhromaždenie 4. mája 2011,, bolo obnoviť aktivitu zväzu a vrátiť mu jeho pôvodný kredit  i postavenie. Súčasne  bola prijatá úloha zvýšiť komunikáciu s členskou základňou a v priebehu roka  informovať členov o plnení uložených úloh i ostatných aktivitách zväzu. Vzhľadom k tomu, že už nevydávame vlastný časopis sme zvýšenie informovanosti členskej základne ale i ostatnej odbornej verejnosti  zabezpečili viacerými spôsobmi. Jednak je to obnovenie našej webovej stránky – www.pzpcc.sk, ale tiež priama komunikácia s našimi členmi napríklad pri stretnutí na odborných podujatiach alebo vytvorenie priestoru v tomto časopise, čoho dokladom je i tento článok.
Už o pár týždňov nás čaká valné zhromaždenie 2012 a tak využívam  túto príležitosť aby som našich členov, ale nielen ich, aspoň stručne informoval a prípadne im pripomenul, čo sa nám za tých osem až deväť mesiacov od posledného VZ podarilo zrealizovať. 
Niektoré naše aktivity už boli zverejnené a zhodnotené v časopise Pekárstvo a cukrárstvo. Medzi ne patrí naše úsilie o zachovanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch alebo účasť na tvorbe novely zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách. Rozsiahlou tímovou prácou bolo vypracovanie návrhu novely 13. hlavy PK SR v časti Pekárske výrobky. Z viacerých oslovených subjektov sme boli jediní, ktorí  takýto podklad pre naše ministerstvo pripravili. Návrh bol v požadovanom termíne na  ministerstvo predložený a v najbližšom čase by mal byť dopracovaný a vydaný ako vyhláška vlády. Náš kredit potvrdila i žiadosť ministerstva o vypracovanie návrhu pripomienok k  českej vyhláške, obdobe našej 13.  hlavy PK SR, o pekárskych a cukrárskych výrobkoch.
Mali sme vlastnú expozíciu na výstave Agrokomplex 2011 a v januári tohto roka i spoločný stánok s PekaStrojom na veľtrhu Danubius Gastro. Aktívne sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie potravinárskych odborov v Bratislave i medzinárodnej konferencie EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) v Čechách. Od riaditeľa ŠVPS SR prof. Bíreša sme získali a zverejnili stanovisko k cereálnym alergénom, ktoré sa týka všetkých výrobcov v cereálnom priemysle a  umožňuje jednoznačný postup pri označovaní týchto látok.
Za úspešnú môžeme označiť organizáciu série seminárov – workshopov  týkajúcich sa spolupráce s jednotlivými obchodnými reťazcami . Ich cieľom bolo zvýšenie zastúpenia našich  výrobkov na pultoch predajní i rozšírenia regionálnych dodávateľov pekárskych a cukrárskych výrobkov do týchto spoločností. Zatiaľ sme absolvovali stretnutia so spoločnosťami Tesco a Billa  a úvodnú informáciu od COOP Jednoty. Ako ďalšie pripravujeme stretnutie s obchodným reťazcom Lidl alebo  Kaufland .
Významnou časťou našich aktivít za uplynulých osem mesiacov je úsilie o rozšírenie spolupráce tak s obidvomi cechmi ako i ostatnými relevantnými organizáciami. Už v máji sme v Pezinku usporiadali prvý spoločný seminár s Cechom PCRZS a odvtedy naša spolupráca a vzájomná informovanosť naberá na význame i intenzite. Príkladom môžu byť spomínané workshopy s obchodnými organizáciami, ktoré boli pripravované spoločne pre členov  zväzu i cechov. Za dôležitú a perspektívnu pokladáme i spoluprácu so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. resp. Úniou potravinárov Slovenska. Je to vhodná platforma, ktorá umožňuje zjednotiť názory potravinárov a znásobiť ich silu napríklad pri tvorbe resp. presadzovaní novej legislatívy. Taktiež sme rozbehli  spoluprácu s potravinárskym výskumom, od ktorej očakávame, že bude prínosom pre obidve strany a to nie len v oblasti cudzorodých látok
Ešte pred uskutočnením  tohtoročného valného zhromaždenia máme rozpracované dve významnejšie akcie určené najmä pre členov našich profesijných organizácii. Dňa 14. februára sa  v Nitre uskutoční informačný seminár, zameraný na aktuálnu legislatívu a technické novinky.  V súčasnosti už rozposielame na seminár pozvánky a to nielen členom zväzu, ale i členom cechov a tiež neorganizovaným pekárom.
28. februára sa v Brne otvárajú brány veľtrhu Salima, v rámci ktorej sa uskutoční aj 6. medzinárodný veľtrh mlynárstva, pekárstva a cukrárstva. Na návštevu veľtrhu organizujeme  bezplatné autobusové zájazdy  a miesta v autobusoch máme rezervované aj  pre členov  obidvoch cechov.
Záverom by som chcel len poznamenať, že i keď by sa mohlo zdať, že za pomerne krátky časový úsek sme vykonali značný kus práce  a splnili väčšinu stanovených úloh, nenechávame sa ukolísať. Je nám jasné, že cesta obnovy zväzu nie je ukončená, ale sme presvedčení, že nastúpený smer je správny


Ing. Bohumír Sabo, CSc.
výkonný riaditeľ zväzu