Slovenskí pekári pripravili pre novú vládu výzvu s 8 opatreniami, ktoré majú pomôcť stabilizovať sektor

Zástupcovia Rady pekárov SR v týchto dňoch odoslali novému vedeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súbor opatrení pod názvom Výzva pre novú vládu. Opatrenia majú viesť k stabilizácii potravinárskeho a pekárenského sektora, a zvýšeniu potravinovej sebestačnosti. Za najdôležitejšie kroky považujú vzájomnú komunikáciu, ktorá má zamedziť prijímaniu likvidačných zákonov, ako to bolo v prípade sociálneho balíčka, prijatie opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja v prípade nedostatku určitých surovín na trhu, zmiernie sociálnych opatrení či rozšírenie DPH na všetky pekárenské výrobky. 

„Potravinárstvo je dlhodobo najmenej ziskovým odvetvím priemyslu, s najnižšími výnosmi a najnižšími mzdami. Zároveň, oblasť pekárenstva patrí k najmenej profitabilným oblastiam slovenského potravinárstva. Za posledné obdobie bolo legislatívou prijatých niekoľko opatrení, ktoré mali vysoko negatívny dopad na sektor, avšak v rámci vzájomných diskusií a odborných debát inicioval rezort pôdohospodárstva aj mnohé pozitívne opatrenia. Novému vedeniu rezortu ponúkame možnosť aktívnej komunikácie a otvorený dialóg,“ uviedla Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý je súčasťou Rady pekárov SR. Tá aktuálne zastrešuje všetky stavovské pekárske organizácie a spoločnosti z daného sektora zamestnávajúce dovedna 12-tisíc pracovníkov na Slovensku.  

Ako ďalej Tatiana Lopúchová uviedla, pekárenský segment má na Slovensku najdlhšiu tradíciu a je najväčším potravinárskym odborom podľa počtu prevádzok, ale aj počtu zamestnancov. Zároveň patrí k najviac ohrozeným odvetviam na našom trhu. Vplyvom vysokých, a neustále rastúcich nákladov, sa pekári čoraz častejšie ocitajú v negatívnych hospodárskych výsledkoch. Podľa aktuálnych dát sa na našom trhu nachádza viac ako 700 pekárskych prevádzok, ktoré sa okrem výroby pečiva a chleba venujú aj cukrárskej produkcii a výrobe cestovín. Celý sektor zamestnáva 12-tisíc ľudí a na celkových tržbách a výrobe potravinárskeho priemyslu sa podieľa 13 percentami.  


VÝZVA RADY PEKÁROV SR PRE NOVÚ VLÁDU: 


Vzájomná spolupráca a koordinácia rezortov jednotlivých sektorovRada pekárov SR tvrdí, že prijatým opatreniam v rámci potravinárstva chýba systematika a komplexnosť. Bez vzájomnej komunikácie jednotlivých sektorov bude aj naďalej dochádzať k situácii, kedy pozitívne opatrenia v prospech slovenských výrobcov potravín nebudú mať žiaden ekonomický efekt, nakoľko ich prebije sociálny balíček, ktorý prudko zdvihol zamestnávateľom mzdové náklady.

Príprava krízových opatrení na zaistenie potravinovej stability a nežiaduceho cenového vývojaV minulosti sme boli svedkami výpadku kľúčových surovín z dôvodu ich nedostatku či vysokej ceny na európskych trhoch. V tejto súvislosti navrhujeme, aby rezort pripravil konkrétne kroky, ktoré by boli schopné takémuto stavu zabrániť. V čase šíriacej pandémie je dôležité mať pripravené zákonné mechanizmy. 

Zmiernenie negatívnych dopadov sociálnych opatrení na ekonomiku podnikovSociálny balík zavedení v máji 2019 spôsobil prudké zvýšenie mzdových nákladov zamestnávateľov bez rozdielu výkonnosti odvetvia. Treba zdôrazniť, že pekárenský sektor nie je schopný reagovať na tak zásadné zásahy do hospodárenia. Považujeme za nevyhnutné, aby sa nová vláda zaoberala prijatím kompenzačných opatrení s cieľom eliminácie sociálnej a trhovej nespravodlivosti. 

Dokončenie a implementácia legislatívnych predpisov o ekonomicky oprávnených nákladochRada pekárov SR považuje za nevyhnutné, aby sa proces prijatia vyhlášky spolu s metodikou o stanovení ekonomicky oprávnených nákladov, dokončil v čo najkratšom čase. 

Zjednotenie úpravy DPH na vybrané druhy potravínRada pekárov SR navrhuje, aby sa znížená sadzba DPH vzťahovala na všetok pekárenský sortiment bez ohľadu na gramáž a podiel tuku, s výnimkou mrazených, resp. dopekaných výrobkov. 

Implementácia európskej legislatívyZapracovanie pravidiel EÚ má výrazne pomôcť slovenským výrobcom pri vyjednávaní so silnejším hráčom na trhu – vyjednávací proces by mal kontrolovať štát.

Reforma dotačnej politikyRada pekárov SR navrhuje zameranie dotačnej politiky na modernizáciu technologických a technických kapacít.

Reforma potravinárskej legislatívy a podpory remeselného vzdelávaniaPotravinárska výroba je dlhodobo vzdelanostne poddimenzovaná, čo okrem neatraktívnosti povolaní súvisí aj s neatraktívnym spôsobom vzdelávania. Rada pekárov preto navrhuje, aby došlo k zmene systému primárneho a sekundárneho kvalifikačného vzdelávania. Samotné podniky by mali na základe selekcie a plánu vzdelávania oprávnenie kvalifikačné vzdelávanie uskutočňovať.