Valné zhromaždenie 2019

Dňa 14. marca 2019 sa v Lučenci konalo 28. riadne Valné zhromaždenie SZPCC. Svojim charakterom, úrovňou a nastolenými problematikami sa odlišovalo od predchádzajúcich, čo je určite aj zásluha novej predsedníčky zväzu a viacerých členov predstavenstva. Z priebehu celého Valného zhromaždenia bolo cítiť „čerstvý vietor“, podporený vysokým počtom zúčastnených na zasadnutí

Všetkých prítomných členov zväzu a ostatných pozvaných hostí, osobitne si dovolím spomenúť podpredsedníčku vlády a ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabrielu Matečnú a Ing. Milana Lapšanského, generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu rezortu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, osobitne privítala predsedníčka zväzu Tatiana Lopúchová, ktorá sa ujala moderovania celého priebehu zhromaždenia. 

Po povinnej voľbe pracovných komisií a schválení programu zhromaždenia, sa opätovne slova ujala predsedníčka zväzu a predniesla prítomným správu predstavenstva a činnosti Zväzu za uplynulé obdobie a návrh činnosti na rok 2019, vrátane rozpočtu. 


Ďalšími bodmi programu VZ  boli správa dozornej rady a mandátovej komisie, ktorú predniesol Ing. Slavomír Moravčík. Konštatoval v nej, že v rámci stanov zväzu je prítomných 355 hlasov z 397, čo je 89,42 percent a tým je VZ uznášaniaschopné. 


Nový výkonný riaditeľ zväzu Martin Vičan oboznámil prítomných o prijatí nových členov zväzu, ktorí sa aj osobne predstavili a priblížili prítomným okruh ich profesijného pôsobenia. 


V časti „Diskusné príspevky hostí“ sa slova najprv ujal Jiří Balabán,predseda predstavenstva Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Vo svojom príspevku v stručnosti oboznámil prítomných s činnosťou českého zväzu. Uviedol, že zväz má 120 členov a 9-členné predstavenstvo. Potom spomenul, že v rámci činnosti majú do roka 6 veľkých a dnes už veľmi populárnych akcií v ČR. 


Účastníkom sa prihovorl aj Vojtech Gottschall,predseda predstavenstva Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska. Vo svojom príspevku poďakoval za pozvanie, spomenul veľmi dobrú úroveň celého zhromaždenia a ocenil spojenie cechu a zväzu s tým, že takto budú pekári a cukrári na Slovensku ľahšie presadzovať svoje záujmy a požiadavky. Ján Paciga za Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska spomenul určitú stagnáciu z minulosti a pripomenul, že malí pekári a cukrári začínajú byť trochu bokom a že sa málo hovorí aj o samotných cukrároch a cestovinároch.

Po obedňajšej prestávke sa o slovo prihlásil Vladislav Baričák, podpredseda predstavenstva a vo svojom príspevku sa venoval vývoju obdobia rokov 2014 – 2018. Vo svojom prejave prízvukoval neustály boj o to, aby sa pekári a cukrári na Slovensku mali lepšie. 

Zaujímavým príspevok o vplyve rastu minimálnej mzdy a zákonných príplatkov sa prítomným prezentoval Marián Chovan,personálny riaditeľ PENAM SLOVAKIA a.s.K iniciatíve „Poctivý obchod“ vystúpil Viktor Gumán, podpredseda Rady pekárov SR,  ktorý prítomným ozrejmil históriu a súčasnosť tejto iniciatívy, ktorá sa ukazuje ako veľmi úspešná a už prináša aj svoje ovocie. V rámci tejto iniciatívy boli potom vo večerných hodinách, odmeneníplaketami viaceré spoločnosti a jednotlivci.


Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná vo svojom príhovore poďakovala za pozvanie a ocenila ťažkú prácu všetkých pekárov, pretože skoro polovicu svojej pracovnej doby pracujú v noci, aby mali ľudia ráno k dispozícii čerstvý chlieb a pečivo. Okrajovo sa dotkla aj nedávnych káuz a dvojitej kvalite potravín. Neobišla ani hrozivé číslo – 39-percentnú sebestačnosť slovenských potravín, čo je alarmujúce číslo. 


V ďalšom bode programu bol prítomným predstavený „Nový model spolupráce pekárov SR“, v ktorom boli vytvorené nové pracovné komisie. 


Nasledovala konštruktívna diskusia k témam, ktoré na zhromaždení odzneli, ale i k ďalším problémom týkajúcim sa potravinárskeho segmentu. Predseda poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho v nej hovoril okrem iného aj o zákone a cenách, Milan Lapšanský sa vo svojom vystúpení zmienil o nekalých obchodných praktikách a aktivitách na ministerstve, ktorému veľmi záleží aj na tom, aby sa pekári a cukrári mali lepšie aj pomocou návrhov na zmeny v legislatíve. 


Na 28. VZ SZPCC v Lučenci sa svojimi výrobkami a novinkami, prezentovali aj tieto spoločnosti: KORNFEIL Slovakia, spol. s r.o., EKVIA s.r.o., IREKS ENZYMA s.r.o., BACKALDRIN Slovakia, spol. s r.o., LESAFFRE SLOVENSKO, a.s., ZEELANDIA, s.r.o., PEKASTROJ s.r.o., KOBRA, Lehnice, TBA PLASTOVÉ OBALY a FRUJO, a.s. 


Na samom konci VZ pani Tatiana Lopúchová poďakovala všetkým prítomným za účasť a aktívny prístup k témam a pozvala všetkých na večerné slávnostné stretnutie, spojené aj s odovzdávaní cien iniciatívy „Poctivý obchod 2018“. Mgr. Viktor Kubal            

Fotogaléria