Valné zhromaždenie zväzu 2018

Dňa 14. marca 2018 sa v Piešťanoch uskutočnilo už 27. riadne Valné zhromaždenie SZPCC. Všetkých prítomných členov zväzu a ostatných pozvaných hostín privítal Mgr. Jozef Klieštik, ktorý sa ujal aj moderovania celého priebehu valného zhromaždenia. Hneď na začiatku zhromaždenia si všetci uctili minútou ticha pamiatku zosnulého predsedu predstavenstva Ing. Milana Čulena.

Ako obvykle, 3. bod zhromaždenia patril voľbe pracovných komisií, ktorá prebehla podľa stanov a bola bez pripomienok schválená. Okrem iného bolo konštatované, že zhromaždenie je uznášaniaschopné. Ďalší bod programu patril Správe predstavenstva o činnosti zväzu za uplynulé obdobie a návrh činnosti na rok 2018. Správu prítomným predniesol výkonný riaditeľ Ing. Bohumír Sabo, CSc. Vzhľadom k tomu, že jeho správa bola pomerne obsiahla, dovoľujem si z nej vybrať len niektoré časti:

„Hodnotenie našej činnosti za uplynulé obdobie nemôžem začať bez celkovej charakteristiky hospodárskej situácie, v akej sa naše odvetvie v uplynulom roku nachádzalo, za akých podmienok sme pracovali, i ako sa nám darilo zabezpečiť spoločnosť základnou potravinou, za akú sa pekárske výrobky považujú. Koncom roka 2017 sme podľa údajov ŠÚ SR mali 8138 zamestnancov a priemerná mzda bola 677 eur.  Hospodársky výsledok za tri štvrťroky 2017 predstavoval mierny zisk vo výške 5 340 000 eur. V porovnaní s rokom 2016 je to nárast o 3 percentuálne body. Pravda, tieto údaje majú skôr indikačný charakter, pretože keď som ich overoval, zistil som, že podklady ŠÚ získava zhruba zo stovky prevádzok, pričom podľa nášho odhadu je na  Slovensku okolo 500 pekárskych prevádzok , v ktorých pracuje asi 12 000 zamestnancov. Je ale predpoklad, že priemyselné pekárne a veľké prevádzky sú v tejto štatistike zahrnuté.

Znepokojuje nás neustále klesajúca spotreba pekárskych výrobkov. Kým v roku 2010 spotreboval každý obyvateľ našej krajiny podľa údajov SŠÚ 40,1 kg chleba, tak v roku 2016 to bolo už len 34,9 kg. A to nehovorím o roku 1990, keď bola spotreba na úrovni 50 kg chleba a 40 kg pšeničného pečiva. Predpokladáme, že svoj diel na tomto stave má aj šírenie dezinformácií v prostriedkoch masovej komunikácie o zdravotnom riziku konzumácie obilnín a chleba. Priam hrozivo vyzerá tento trend, ak ho vyjadríme cez spotrebu obilných múk, ktorá pred rokom dosiahla úroveň 78,9 kg napriek zdravotníkmi odporúčanej hodnote minimálne 94,0 kg, pri optime 98 kg. Za odporúčanými dávkami zaostávame o 20 %, a to by už nemalo nechať ľahostajnými ani zdravotníkov, ani riadiace a vládne orgány.

Okrem klesajúcej spotreby pekárskych výrobkov k pretrvávajúcim problémom patrí aj nízky záujem o našu profesiu v strednom odbornom školstve a následne výrazný nedostatok kvalifikovaných, ale i nekvalifikovaných pracovníkov. Pokračuje nerovnováha v obchodných vzťahoch s predajcami našich výrobkov s negatívnym dopadom na ekonomiku celého odboru a situáciu nám sťažuje neprimerané plošné zasahovanie vlády do ekonomiky privátneho podnikania, ako bolo napr. razantné zvýšenie minimálnej mzdy alebo opatrenia sociálneho balíčka. Zmiernenie, prípadne až odstránenie týchto negatívnych dopadov na podnikateľské prostredie, tvorilo významnú časť našej činnosti v uplynulom období.

Ďalšou legislatívnou úpravou, na ktorej príprave sa zväz podieľal rozhodujúcou mierou, je novelizácia pekárskej vyhlášky, teda Vyhlášky MPRV SR č.24/2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách. Len pripomeniem, že novela ustanovuje, že čerstvé pekárske výrobky nie je dovolené miešať s rozmrazenými výrobkami, ani s výrobkami dopečenými z predpečeného mrazeného alebo predpečeného chladeného polotovaru. Okrem toho novela mení nasledovne definíciu čerstvého výrobku: Čerstvým pekárskym výrobkom sa rozumie pekársky výrobok, ktorý sa vyrába bez predpečenia a ponúka sa pri skupine chlieb do 24 hodín od upečenia a pri skupine pečivo do 12 hodín od upečenia bez použitia konzervačných látok a iných úprav, ktoré majú konzervačný účinok. Novela, ktorá mala platiť od 1.augusta minulého roka, bola 12.decembra 2017 poslaná na pripomienkovanie do Bruselu. Ak nebudú pripomienky, mohla by byť schválená 13. 3. 2018.

Zúčastnili sme sa aj na príprave zmeny v zápise názvu zaručene tradičnej špeciality Bratislavský rožok, ktorú taktiež schvaľuje Brusel. Podľa informácie z ministerstva bola 19. januára 2018 v Úradnom vestníku EÚ uverejnená žiadosť Slovenskej republiky o zmenu zápisu názvu. Trojmesačné pripomienkové konanie bude ukončené 19.4.2018. Po tomto termíne, ak nik nezašle námietku, bude názov „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„POZSONYI KIFLI“ zapísaný s výhradou názvu, čo znamená, že všetci výrobcovia, čo budú používať tento názov, budú musieť vyrábať podľa platnej špecifikácie a budú  musieť byt certifikovaní v akreditovaných certifikačných orgánoch (ŠVPS SR).“

Najnovšou legislatívnou novelou ,na prijatí ktorej sa zúčastňujeme a ktorej gestorom je Ministerstvo školstva, vedy a výskumu, je zákon č.61/2015 Z .z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Očakávame, že novela zákona uľahčí vstup zamestnávateľov najmä stredných a malých podnikov do systému duálneho vzdelávania a na druhej strane zvýši motiváciu stredných odborných škôl vstúpiť do tohto systému. Koniec MPK bol 12.3 a naše pripomienky sme opäť predložili spoločne s ostatnými potravinármi cez SPPK.

Určite si všetci pamätáte na minuloročné valné zhromaždenie a na otvorený list nášho predsedu adresovaný nielen našim členom, ale všetkým slovenským pekárom a cukrárom. Nabádal v ňom tých, ktorí nie sú organizovaní v niektorej z našich profesijných organizácií, aby nestáli bokom, ale sa k nám pridali. List o spájaní sa pekárov nesplnil celkom naše očakávanie, ale bol inšpiráciou pre rovnako dôležité spájanie, a to spájanie sa našich profesijných organizácii. V auguste minulého roka podpísali predstavitelia Únie priemyselných pekárov SR prihlášku do zväzu. Ich príklad nasledovali postupne ostatné dve organizácie. Cech PC východného Slovenska poslal prihlášku v decembri a Cech PC regiónu západného Slovenska v januári tohto roka. Takže teraz môžeme vystupovať ako jednotná profesijná organizácia. Toto spojenie neznamená, že po podaní prihlášky organizácie nových členov zanikajú. Nie, pracujú ako doteraz, len členstvo v zväze prispelo k tomu, že naše činnosti budú viac koordinované, jednotnejšie a viac účinné. Účinnejšie aj preto, že naše záujmy bude presadzovať zjednotená organizácia, ktorá spája všetky profesijné organizácie odboru a ktorá má právnu subjektivitu, čo je významná prednosť pri rokovaní a obhajovaní našich požiadaviek. Z našej strany sme novým kolektívnym členom (tak sme ich nazvali) na zvýšenie vzájomnej prepojenosti a užšej spolupráci ponúkli členstvo v riadiacich orgánov nášho zväzu (ako sa môžete presvedčiť na hlasovacích lístkoch), čo znamená, že naša spolupráca určite nebude len formálna. Vstup kolektívnych členov do zväzu si po administratívnej stránke vyžaduje aj úpravu našich stanovách.

Návrh hlavných úloh pre rok 2018 resp. na obdobie do nasledujúceho VZ, ktoré by sa malo uskutočniť v prvom štvrťroku 2019. Konkrétne navrhujeme naše aktivity v jednotlivých tematických oblastiach zamerať takto:

 • V legislatívnej oblasti poskytovať členskej základni bezplatné služby ako prvostupňové konzultačné stredisko
 • Zúčastňovať sa na príprave nových legislatívnych predpisov buď priamo, alebo v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi
 • Zúčastniť sa medzirezortného pripomienkového konania k zákonu č. 362/2012 o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
 • Na spoločnom rokovaní s ministerstvom a ŠVPS spresniť aplikáciu Nariadenia komisie 2017/2158 (akrylamid) a informovať členskú základňu
 • Informovať členskú základňu o výzvach z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 zameraných na investície do hmotného majetku
 • Spolupracovať s  MPRV SR pri presadzovaní zámerov nášho odboru zakotvených v Koncepcii rozvoja potravinárskeho priemyslu do roku 2020
 • Po schválení vyhlášky MPRV č.14/2014 (pekárska vyhláška) pripraviť pre členskú základňu informáciu o jej využití a dopade na podnikateľské prostredie
 • Pokračovať v príprave a organizovaní informačných seminárov. V tomto smere využívať spoluprácu s so všetkými profesijnými organizáciami, SPPK i s českým zväzom
 • Pripraviť a vydať Ročenku pekára, cukrára a cestovinára 2019
 • Zorganizovať v septembri zájazd na medzinárodnú výstavu IBA 2018 v Mníchove
 • Rozširovať spoluprácu so strednými odbornými školami a pomáhať pri nábore študentov i zavádzaní systému duálneho vzdelávania
 • Rozširovať spoluprácu s vysokými školami i s rezortnými výskumnými ústavmi v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre
 • Zúčastniť sa na tohtoročnej výstave Agrokomplex v spoločnom potravinárskom stánku
 • Pod  koordináciou Rady pekárov a cukrárov Slovenska pripraviť účasť na veľtrhu Danubius – Gastro 2019
 • Pokračovať v spolupráci pri organizovaní súťaží o najlepší výrobok pod záštitou Rady pekárov a cukrárov Slovenska
 • Podieľať sa na organizácii osláv Svetového dňa potravín a Svetového dňa chleba
 • Presadiť do činnosti Únie potravinárov rozšírenie vekových skupín, pre ktorých je určená akcia Hovorme o jedle z doterajších základných škôl aj na dospelú populáciu a spropagovať význam chleba vo výžive“

V rámci programu valného zhromaždenia potom nasledovali Správa mandátovej komisie, Ukončenie členstva niektorým členom, Prijatie nových členov, Úprava stanov zväzu a Schválenie výšky členského príspevku.

Dôležitým bodom programu valného zhromaždenia boli voľby členov predstavenstva a dozornej rady. Prebehli demokraticky a každý si svoj návrh vložil do pripravenej volebnej urny. A ako to nakoniec dopadlo?

Do predstavenstva zväzu boli zvolení: Ing. Tatiana Lopúchová, Jozef Oremus, Mgr. Jozef Klieštik, Ing. Vladislav Baričák, Ing. Slavomír Moravčík, Ing. Peter Valenta a Ján Paciga.

Do Dozornej rady zväzu boli zvolení: Ing. Soňa Majthényiová, Dana Kováčová a MUDr. Miroslav Hruška.

Do diskusie sa so svojimi príspevkami postupne prihlásili Ing. Vojtech Szemes, zakladajúci člen zväzu, Jozef Oremus, zástupca Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Ing. Emil Kviatkovský zo spoločnosti EKVIA s.r.o. Nitra, Ján Paciga zástupca Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska, Ing. Vladislav Baričák z Únie priemyselných pekárov a Ing. Oľga Jobeková zo ŠVPS SR.

Po skončení riadneho valného zhromaždenia si nové predstavenstvo zväzu zvolilo aj svojho nového predsedu, v tomto prípade však predsedníčku predstavenstva, ktorou sa stala Ing. Tatiana Lopúchová zo Senických a skalických pekární, Senica.