Zimný seminár zväzu – obnovená tradícia

Napriek tomu, že seminár bol otvorený pre širokú odbornú verejnosť, jeho začiatok patril členom zväzu. Seminár otvoril predseda predstavenstva Ing. M. Čulen a následne sme účastníkov informovali o uskutočnených aktivitách zväzu v období  od našej účasti na Agrokomplexe 2011 až po náš spoločný stánok s PekaStrojom na Danubius Gastro v januári tohto roka. Predpokladáme, že takýto spôsob komunikácie medzi vedením zväzu a členskou základňou  sa stane pri ďalších podujatiach pravidlom.

V nasledujúcom legislatívnom bloku odzneli príspevky Ing. Štulca a Ing. Jobekovej zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Priniesli dôležité informácie pre všetkých účastníkov seminára o  dopade novely zákona o potravinách na podnikateľské prostredie ale tiež informáciu, čo nás čaká po nadobudnutí účinnosti Nariadenia EÚ č.1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Z vystúpenia Ing. Jobekovej  sme sa dozvedeli ako postupujú práce na novele našej,13. hlavy tretej časti PK SR i dokedy bude PK SR platný.

V technologickom bloku zaujali príspevky dodávateľov zlepšujúcich prípravkov a to spoločnosti Ireks Enzyma a Zeelandia, ktoré predniesli riaditelia spoločností Ing. Sabol a Ing. Smrž. Nové suroviny, s dôrazom na izoglukózu, predstavila Ing. Brašková,  ako zástupkyňa spoločnosti Amylum Boleráz a o novinkách v preprave a skladovaní surovín a výrobkov informovala Ing, Antalová z PPO SK Stupava.

V technickom bloku hovoril J. Selický z spoločnosti PekaStroj Nitra o systéme vákuového chladenia pekárskych výrobkov a Ing. Mázl z J4 o výhodách dvojetážových pecí.

Súčasťou seminára boli i prezentačné stoly, ktoré na propagáciu svojich výrobkov využili spoločnosti Nutricor Bratislava, PekaStroj Nitra a L. Németh ml. z Lehníc.

Značný záujem o náš seminár medzi odbornou verejnosťou – viac ako 100 prihlásených účastníkov – nás utvrdzuje v tom, že takéto informačné podujatia sú rovnako prospešné ako i žiadané. Ďalší seminár plánujeme pripraviť v októbri , pri príležitosti Svetového dňa chleba. Predtým sa však chceme stretnúť s predstaviteľmi obidvoch cechov s cieľom skoordinovať naše akcie v nasledujúcom období tak termínovo ako i vecne.
BS

Bratislava, 12.3.2012