Aktuality

Slovenský pekári žiadajú kompetentné orgány o úpravu nariadenia ohľadom vymedzených hodín pre seniorov

Slovenskí pekári zaslali list na ÚVZ, MPRVSR a MHSR, v ktorom žiadajú kompetentné orgány o úpravu nariadenia ohľadom vymedzených hodín pre seniorov v predajniach do 150 m2. O výsledku prípadných úprav Vás budeme ihneď informovať.
Čítať viac...

Faktory ktoré ohrozujú potravinársky priemysel a pekárenský sektor

Pekárenský sektor patrí k najohrozenejším sektorom v rámci potravinárskeho priemyslu aohrozuje ho veľmi veľa faktorov. Tatiana Lopúchová, predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov považuje za najhlavnejšie faktory slabý dôraz na ochranu slovenského potravinárstva, slabšie postavenie v obchodných vzťahoch, kde dominantné postavenie majú zahraničné obchodné reťazce. Čítať viac...

Stanovisko predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov k zvýšeniu minimálnej mzdy

Náklady na ľudí nám stúpli za 5 rokov o 90 percent. Apelujeme na vládu, aby s tým niečo urobila...
Čítať viac...

Agropotravinárske zväzy a združenia podporujú výzvu SPPK premiérovi

Dňa 29. septembra 2020 sa v Nitre konalo stretnutie poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení s predsedom SPPK p. Machom. Výsledkom stretnutia bola TS, v ktorej všetky zúčastnené zväzy a  združenia vyjadrili súhlasný postoj so stanoviskom SPPK o nespokojnosti jednotlivých členov SPPK  so súčasným vedením ministerstva pôdohospodárstva a jeho nečinným postojom k vzniknutým problémom. Na stretnutí sa za náš zväz zúčastnila predsedníčka predstavenstva SZPCC Tatiana Lopúchová, ktorá v rámci diskusie predniesla súčasné problémy  nášho  odvetvia.
Čítať viac...

Rada pekárov žiada p. ministra o stretnutie

Dňa 30.9.2020 bola zaslaná za Radu pekárov p. ministrovi žiadosť o stretnutie. Predmetom rokovania by mali byť rastúce obavy z posilňovania vplyvu zahraničných obchodných reťazcov, ako aj otázky ohľadom pomoci pre pekárov v dôsledku zvyšovania minimálnej mzdy. Rada pekárov Slovenskej republiky, ktorá v súčasnosti združuje všetky stavovské organizácie v pekárenskom priemysle na Slovensku a viac ako 12.000 zamestnancov v tomto odvetví, nemá v úmysle poľaviť z úsilia o zachovanie nášho remesla a očakávame, že záverom spoločného stretnutia bude jasná deklarácia postupu ministerstva a jeho cieľov vo vzťahu k slovenským potravinárom. V opačnom prípade očakávame pomoc od ostatných členov vlády a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Čítať viac...

Stretnutie poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení s pánom ministrom Mičovským v Banskej Bystrici

V piatok 25.9.2020 sa predsedníčka predstavenstva SZPCC spolu s členom predstavenstva zväzu  p. Moravčíkom zúčastnila stretnutia poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov a združení v SPPK s pánom ministrom Mičovským v Banskej Bystrici. V diskusnom  príspevku kritizovala laxný postoj ministerstva k problémom nášho odvetvia, ako aj kritiku na nezaradenie pekárov do COVID výzvy, ktorá bola v súčasnom období už uzatvorená a z ktorej nebola vyčerpaná ani polovica z vyhlásených 20 mil.€. Vo verejnej odpovedi na pripomienky predsedníčky, ako aj z osobnej debaty s p. ministrom a p.Adamom z VÚEPP sme dostali uistenie, že nevyčerpané prostriedky budú presunuté do inej výzvy pre dotknuté zväzy, ktoré v uvedenej výzve neboli zaradené. O dočerpaní prostriedkov rokujeme aj prostredníctvom PKS a SPPK.
Čítať viac...

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2020


Vážení priatelia, členovia zväzu, cechov, únie priemyslených pekární a pekári na Slovensku, v mene predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 29. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PEKÁROV, CUKRÁROV A CESTOVINÁROV, ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2020 v priestoroch Hotela Impozant vo Valčianskej doline so začiatkom o 10.00 hod.
Čítať viac...